Protikorupčný program Úradu vlády SR

Protikorupčný program Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej len „RPKP“) bol vypracovaný v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 585/2018 z 12. decembra 2018, ktorým bola schválená Protikorupčná politika SR na roky 2019 – 2023 (ďalej len „Protikorupčná politika SR“). V zmysle úlohy B.4. citovaného uznesenia sú ústredné orgány štátnej správy povinné vyhodnocovať plnenie úloh vyplývajúcich z RPKP a aktualizovať tento program každoročne do 30. júna za predchádzajúci kalendárny rok.

K 1. augustu 2022, odbor prevencie korupcie vypracoval už v poradí tretiu aktualizáciu RPKP. Úplne prvý RPKP bol prijatý 31. augusta 2019.

Adresátmi RPKP sú zamestnanci Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej len „ÚV SR“). Jeho účelom je poskytnúť súbor konkrétnych krokov na predchádzanie korupcii, najmä prostredníctvom riadenia korupčných rizík a zmenšovania priestoru na ich vznik a existenciu.

PROTIKORUPČNÝ PROGRAM ÚRADU VLÁDY SR (aktualizácia k 30. júnu 2022)
Nižšie nájdete aj dve predošlé aktualizácie RPKP za roky 2020 a 2021 spolu s ich vyhodnotením.