Uznesenia vlády

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 517 z 10. augusta 2011 k návrhu strategického plánu boja proti korupcii v Slovenskej republike

 

Na základe úlohy B.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 892 z 15. 12. 2010 k návrhu Plánu práce vlády Slovenskej republiky na rok 2011 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 893 z 15. 12. 2010 k návrhu Plánu práce vlády Slovenskej republiky na V. volebné obdobie vypracoval úrad boja proti korupcii Prezídia Policajného zboru v spolupráci s Úradom vlády Slovenskej republiky Strategický plán boja proti korupcii v Slovenskej republike, ktorý bol schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 517 z  10. 08. 2011.

Strategický plán nájdete tu.

 

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 403 z 8. júla 2015  k návrhu Akčného plánu na posilnenie Slovenskej republiky ako právneho štátu

 

Návrh Akčného plánu na posilnenie Slovenskej republiky ako právneho štátu pozostáva z troch častí, z ktorých sa každá venuje jednej z troch oblastí:
 
Transparentnosť,  predvídateľnosť a participatívnosť legislatívneho procesu,
Korupcia ako negatívny a škodlivý faktor pre „značku Slovensko“,
Transparentná a efektívna justícia ako pevný základ pre domácich aj zahraničných investorov.
 
V jednotlivých častiach návrhu sú uvedené opatrenia, ktorými sa majú dosiahnuť jednotlivé ciele – transparentnejšia, predvídateľnejšia a participatívnejšia legislatíva, zefektívnenie boja s korupciou a transparentnejšia a efektívnejšia justícia. Súčasťou opatrení je stručné zdôvodnenie a bližšia konkretizácia jednotlivých opatrení. Okrem toho pri každom opatrení sa uvádza aj navrhovaný spôsob realizácie, člen vlády alebo iný predstaviteľ ostatného ústredného orgánu štátnej správy zodpovedný za realizáciu opatrenia a termín, do kedy sa má opatrenie realizovať.