Uznesenia vlády

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 426 zo 4. septembra 2019 k Návrhu Národného protikorupčného programu Slovenskej republiky
 

V nadväznosti na Protikorupčnú politiku Slovenskej republiky na roky 2019 - 2023 vypracoval Úrad vlády SR Národný protikorupčný program Slovenskej republiky. Na príprave programu sa svojimi príspevkami a pripomienkami podieľali aj ústredné orgány štátnej správy prostredníctvom svojich protikorupčných koordinátorov.

Program obsahuje návrh opatrení, ktoré vyplývajú zo skúseností z medzinárodných hodnotiacich procesov, ktorým sa Slovenská republika podrobila najmä v rámci OECD, OSN a Rady Európy. Navrhované opatrenia svojou významnosťou a charakterom presahujú možnosti a rozsah pôsobnosti jednotlivých rezortov. Dôraz sa kladie nielen na oblasť prevencie korupcie, ale aj na zefektívnenie aktuálnej práce orgánov činných v trestnom konaní, posilnenie vzájomnej spolupráce a koordinácie týchto subjektov a do protikorupčného úsilia zapája aj širokú verejnosť.
 

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 585 z 12. decembra 2018 k Návrhu protikorupčnej politiky Slovenskej republiky na roky 2019 - 2023


Návrh protikorupčnej politiky Slovenskej republiky na roky 2019 - 2023 vypracoval Úrad vlády SR prostredníctvom odboru prevencie korupcie v súlade s programovými vyhláseniami vlády SR z rokov 2016 a 2018 a Agendou 2030. protikorupčná politika nadväzuje aj na uznesenie vlády SR č. 403 z 8.7.2015.

Stanovené priority a ciele zahŕňajú presadzovanie a ochranu verejného záujmu, zmenšenie priestoru a príležitostí pre korupciu, podporu a presadzovanie transparentnosti, zlepšenie kvality legislatívneho a právneho prostredia, ako aj zlepšenie podmienok na podnikanie. Vymedzujú sa zásady protikorupčnej prevencie vrátane riadenia korupčných rizík a prehlbovania kultúry morálnej integrity. Tento materiál obsahuje aj návrhy základných opatrení, ktoré by sa mali podrobne rozpracovať  v rezortných protikorupčných programoch.
 

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 517 z 10. augusta 2011 k návrhu strategického plánu boja proti korupcii v Slovenskej republike

 

Na základe úlohy B.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 892 z 15. 12. 2010 k návrhu Plánu práce vlády Slovenskej republiky na rok 2011 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 893 z 15. 12. 2010 k návrhu Plánu práce vlády Slovenskej republiky na V. volebné obdobie vypracoval úrad boja proti korupcii Prezídia Policajného zboru v spolupráci s Úradom vlády Slovenskej republiky Strategický plán boja proti korupcii v Slovenskej republike, ktorý bol schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 517 z  10. 08. 2011.

Strategický plán nájdete tu.
Správu o plnení nájdete tu.

 

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 403 z 8. júla 2015  k návrhu Akčného plánu na posilnenie Slovenskej republiky ako právneho štátu

 

Návrh Akčného plánu na posilnenie Slovenskej republiky ako právneho štátu pozostáva z troch častí, z ktorých sa každá venuje jednej z troch oblastí:
 
Transparentnosť,  predvídateľnosť a participatívnosť legislatívneho procesu,
Korupcia ako negatívny a škodlivý faktor pre „značku Slovensko“,
Transparentná a efektívna justícia ako pevný základ pre domácich aj zahraničných investorov.
 
V jednotlivých častiach návrhu sú uvedené opatrenia, ktorými sa majú dosiahnuť jednotlivé ciele – transparentnejšia, predvídateľnejšia a participatívnejšia legislatíva, zefektívnenie boja s korupciou a transparentnejšia a efektívnejšia justícia. Súčasťou opatrení je stručné zdôvodnenie a bližšia konkretizácia jednotlivých opatrení. Okrem toho pri každom opatrení sa uvádza aj navrhovaný spôsob realizácie, člen vlády alebo iný predstaviteľ ostatného ústredného orgánu štátnej správy zodpovedný za realizáciu opatrenia a termín, do kedy sa má opatrenie realizovať.
 

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 168 z 9. marca 2011 k návrhu na notifikáciu orgánu na prevenciu korupcie podľa článku 6 Dohovoru Organizácie Spojených národov proti korupcii z 31. októbra 2003


Uznesením bol Úrad vlády SR notifikovaný ako orgán na predchádzanie korupcie podľa článku 6 Dohovoru.