Právne predpisy

 

Trestnoprávny dohovor o korupcii (oznámenie č. 375/2002 Z. z.) platný pre SR od 1. júla 2002
 

Jeden z dohovorov Rady Európy, ktorý reaguje na problémy spojené s korupciou národných i zahraničných verejnými činiteľov, členov národných i zahraničných zastupiteľských orgánov, s korupciou v súkromnom sektore, úradníkov medzinárodných organizácií, parlamentných zhromaždení, sudcov a úradníkov medzinárodných súdov, s legalizáciou príjmov z trestných činov úplatkárstva i s účtovnými trestnými činmi spojenými s korupciou. Okrem povinnosti prijať potrebné legislatívne opatrenia a to aj v oblasti zodpovednosti právnických osôb, každá strana prijme nevyhnutné opatrenia tak, aby verejné orgány, ale aj každý verejný činiteľ spolupracoval s orgánmi na presadzovanie práva zasielaním informácií z vlastnej iniciatívy a poskytovaním informácií na základe ich žiadosti. Dôraz sa kladie aj na uľahčenie zhromažďovania dôkazov a konfiškáciu príjmov z trestnej činnosti. V oblasti medzinárodnej spolupráce sa ukladá stranám na základe dohodnutých pravidiel alebo na základe reciprocity spolupracovať pokiaľ možno v čo najširšom rozsahu a to v oblasti vyšetrovania i súdneho konania. Pomoc sa poskytuje rýchlym vybavovaním žiadostí oprávnených orgánov. Strany sa nemôžu odvolávať na bankové tajomstvo. Odmietnutie je možné len v prípade, že žiadaná strana je presvedčená o možnom ohrození svojich základných záujmov, suverenity, bezpečnosti a verejného poriadku (podobne to upravuje väčšina medzinárodných dohovorov). Korupčné trestné činy sa považujú za extradičné a tento dohovor sa považuje za právny základ na vydanie páchateľa. Strany označia orgány, ktoré budú komunikovať priamo, v prípade núdze môžu priamo komunikovať aj súdy a prokurátori. Ako komunikačný kanál bol určený Interpol (ktorý disponuje zodpovedajúcou kryptovanou sieťou i možnosťami na expresné doručenie písomností).


Dohovor OSN proti korupcii prijatý 31.októbra 2003 v New Yorku, platný pre SR od 1. júla 2006, (oznámenie č. 434/2006 Z. z.)


Dohovor, ktorého cieľom je presadzovať a posilňovať protikorupčné opatrenia, podporovať medzinárodnú spoluprácu aj pri vracaní majetku, poskytovať technickú pomoc. Signatári sa zaväzujú prijať účinnú a koordinovanú protikorupčnú politiku, zabezpečiť existenciu príslušných protikorupčných orgánov, etické kódexy pre verejných činiteľov, systémov ich prijímania, vhodných systémov verejného obstarávania založených na základe princípov transparentnosti, férovej súťaži a objektivite. Rovnako tak každý štát vytvorí režim regulácie bánk a nebankových inštitúcií zameraný proti praniu špinavých peňazí a zabezpečí aby príslušné orgány boli schopné spolupracovať na medzinárodnej úrovni. Každý štát, zmluvná strana je zaviazaná spolupracovať medzi vyšetrovacími orgánmi na medzinárodnej úrovni. Dohovor uľahčuje aj podmienky pre extradíciu. Pri podaní žiadosti o vzájomnú právnu pomoc si zmluvné strany vzájomne poskytujú čo najširšiu pomoc pri vyšetrovaní, stíhaní a súdnom konaní. Okrem štandardných foriem spolupráca zahŕňa aj identifikáciu a odhalenie príjmov z trestnej činnosti, majetku a iných prostriedkov a akýkoľvek iný druh pomoci, ktorá nie je v rozpore s vnútroštátnym právom. Predpokladá sa aj výmena informácií bez predchádzajúcej žiadosti, neodmietanie žiadostí z dôvodu ochrany bankového tajomstva, spoločné vyšetrovanie, použite osobitných vyšetrovacích metód, spolupráca za účelom zhabania príjmov z trestnej činnosti a iné. Dohovor umožňuje riešenie prípadných sporov, ktoré sa nepodarí vyriešiť rokovaním, predložiť Medzinárodnému súdnemu dvoru.

 

Ďalšie medzinárodné dohovory  nájdete tu


Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov


Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon  upravuje hmotnoprávne ustanovenia týkajúce sa korupcie vo viacerých hlavách osobitnej časti. Tretí oddiel ôsmej hlavy s názvom Korupcia upravuje trestné činy prijímania úplatku (§ 328 - 330), podplácanie (§ 332 – 334), nepriama korupcia (§ 336), volebná korupcia (§ 336a), športová korupcia (§ 336b), prijatie a poskytnutie nenáležitej výhody (§ 336c a § 336d).
 

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov 

Trestný poriadok upravuje postup orgánov činných v trestnom konaní a súdov tak, aby trestné činy boli náležite zistené a ich páchatelia podľa zákona spravodlivo potrestaní, pričom treba rešpektovať základné práva a slobody fyzických osôb a právnických osôb.
Trestný poriadok v § 14 upravuje pôsobnosť Špecializovaného trestného súdu, ktorý je príslušný konať o trestných činoch korupcie.
 

Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Nový zákon o štátnej službe, ktorý nahradil zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, predstavuje reformovanú právnu úpravu v oblasti štátnozamestnaneckých vzťahov. Cieľom tohto zákona je zabezpečiť reformu štátnej služby v súlade s princípmi štátnej služby a súčasne eliminovať nedostatky a problémy identifikované prostredníctvom odporúčaní Rady Európskej únie, ktorými sa zabezpečuje úzka koordinácia hospodárskych politík členských štátov na vnútornom trhu za účelom dosiahnutia spoločných cieľov v zmysle článkov 121 a 148 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a odporúčaní uvedených v Pozičnom dokumente Európskej komisie pre Slovenskú republiku k vypracovaniu Partnerskej dohody a programov na Slovensku na roky 2014 – 2020.

Princípy štátnej služby nájdete tu.

 

Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

Pracovnoprávne vzťahy pri výkone práce vo verejnom záujme sú špecifické a odlišné od súkromnoprávnych vzťahov. Táto špecifickosť, ktorá je determinovaná hlavným cieľom právnej úpravy pri výkone práce vo verejnom záujme – zabezpečiť ochranu verejného záujmu -  spočíva predovšetkým v tom, že podmienky odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sú upravené zákonom č. 553/2003 Z. z., títo zamestnanci majú ďalej okrem povinností stanovených v Zákonníku práce aj povinnosti určené v zákone č. 552/2003 Z. z. Odchýlky sú zrejmé taktiež pri obsadzovaní miest vedúcich zamestnancov výberovým konaním, ale napríklad aj v tom, že osoby blízke nie je možné zaradiť do priamej podriadenosti alebo nadriadenosti alebo tak, aby jeden z nich podliehal pokladničnej alebo účtovnej kontrole toho druhého. Prostriedkom takejto ochrany je v neposlednom rade aj povinnosť podávať majetkové priznanie, ktorá sa viaže na vedúcich zamestnancov.


Zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov


Tento ústavný zákon (o konflikte záujmov) ustanovuje
a) nezlučiteľnosť funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností,
b) povinnosti a obmedzenia pre verejného funkcionára na účel zamedzenia vzniku rozporu osobného záujmu verejného funkcionára s verejným záujmom pri výkone verejnej funkcie a
c) zodpovednosť verejného funkcionára za nesplnenie alebo porušenie povinností a obmedzení ustanovených týmto ústavným zákonom vrátane sankcií, ktoré možno verejnému funkcionárovi za také nesplnenie alebo porušenie povinností alebo obmedzení uložiť.
 

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

 

Tento zákon sa vzťahuje na konanie, v ktorom v oblasti verejnej správy správne orgány rozhodujú o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

 
 

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento zákon upravuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, súťaž návrhov, zadávanie koncesií na stavebné práce, zadávanie koncesií na služby a správu vo verejnom obstarávaní.


Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov

Tento zákon upravuje v oblasti systému riadenia a kontroly prostriedkov poskytovaných z fondov Európskej únie a prostriedkov štátneho rozpočtu určených na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie (ďalej len „pomoc“) a prostriedkov poskytovaných z fondov Európskej únie a prostriedkov štátneho rozpočtu určených na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie (ďalej len „podpora“) pre programové obdobie 2007 - 2013 a poskytovanie podpory podľa osobitného predpisu a v oblasti ochrany finančných záujmov Európskej únie (ďalej len „ochrana finančných záujmov“).
 

Zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento zákon upravuje základy trestnej zodpovednosti právnických osôb, druhy trestov, ich ukladanie a trestné konanie proti právnickým osobám.
Trestný čin právnickej osoby je spáchaný, ak je spáchaný v jej prospech, v jej mene, v rámci jej činnosti alebo jej prostredníctvom. Medzi trestné činy právnických osôb na účely tohto zákona boli zahrnuté aj trestné činy korupcie a to prijímanie úplatku podľa § 328 až § 330, podplácanie podľa § 332 až § 334 a nepriama korupcia podľa § 336.
 

 

Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Tento zákon (tzv. protischránkový zákon) je jeden z nástrojov na celospoločenskú kontrolu nakladania s verejnými zdrojmi. Jeho cieľom je zvýšiť transparentnosť vzťahov medzi verejným a súkromným sektorom. Podľa zákona sa preverujú a zverejňujú skutoční vlastníci subjektov, ktorí so štátom obchodujú. Zákon zaviedol register partnerov verejného sektora, povinne sa zapisujú do neho koneční vlastníci firiem, známi ako koneční užívatelia výhod, s ktorými môže štát  obchodovať a uzatvárať zmluvy. Svojim zápisom tieto spoločnosti odkryjú svoju vlastnícku štruktúru až na úroveň konečného užívateľa výhod, čím by sa malo predísť uzatváraniu zmlúv so schránkovými firmami.