Trestný poriadok - pôsobnosť ŠTS

§ 14

Pôsobnosť Špecializovaného trestného súdu sa vzťahuje na

 1. trestný čin úkladnej vraždy, 
 2. trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 ods. 3 Trestného zákona
 3. trestný čin falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov podľa § 270 ods. 4 Trestného zákona
 4. trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 3 a 4 Trestného zákona v súbehu s trestnými činmi podľa písmen b), c), e), f), g), h), i), l) alebo m), 
 5. trestné činy prijímania úplatku podľa § 328 až 330 Trestného zákona
 6. trestné činy podplácania podľa § 332 až 334 Trestného zákona
 7. trestný čin nepriamej korupcie podľa § 336 Trestného zákona,
 8. trestný čin volebnej korupcie podľa § 336a Trestného zákona,
 9. trestný čin športovej korupcie podľa § 336b Trestného zákona
 10. trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a obzvlášť závažné zločiny spáchané zločineckou skupinou, 
 11. trestné činy terorizmu, 
 12. trestné činy proti majetku podľa štvrtej hlavy osobitnej časti Trestného zákona alebo trestné činy hospodárske podľa piatej hlavy osobitnej časti Trestného zákona, ak takým trestným činom bola spôsobená škoda alebo získaný prospech dosahujúci najmenej 7 000 000 eur, alebo ak taký čin bol spáchaný v rozsahu dosahujúcom výšku najmenej 7 000 000 eur, 
 13. trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa § 261 Trestného zákona, 
 14. trestné činy súvisiace s trestnými činmi uvedenými v písmenách a) až l) alebo m), ak sú splnené podmienky na spoločné konanie, 
 15. trestné činy extrémizmu podľa § 140a Trestného zákona
 16. trestný čin ohýbania práva podľa § 326a Trestného zákona
 17. trestný čin prijatia a poskytnutia nenáležitej výhody podľa § 336c a 336d Trestného zákona.