Zasadnutie Pracovnej skupiny vyšších štátnych úradníkov pre integritu OECD (SPIO)

29.11.2018
V dňoch 29. – 30. novembra 2018 sa na pôde OECD v Paríži uskutočnilo zasadnutie Pracovnej skupiny vyšších štátnych úradníkov pre integritu (SPIO) za účasti zástupcov Odboru prevencie korupcie Úradu vlády SR.  Zasadnutie sa venovalo uplatňovaniu Odporúčaní OECD o verejnej integrite, najmä identifikovaniu vhodných postupov na zjednodušenie ich uplatňovania v praxi. Konkrétne príklady z praxe predstavilo Taliansko, Mexiko a Brazília.

Pre zjednodušenie uplatňovania uvedených odporúčaní pripravuje Sekretariát OECD „Príručku pre verejnú integritu“ (Integrity Handbook). Príručka predstavuje koncepčný rámec pre uplatňovanie každého z 13 princípov uvedených v Odporúčaniach OECD o verejnej integrite. Počas zasadnutia sa uskutočnila diskusia v pracovných skupinách k princípu vykonávania auditov pre integritu; k princípu pre inovatívne zhodnotenie rizík a analýz pre efektívny manažment korupčných rizík; k princípu pre identifikovanie výziev a možností pre účasť sociálnych médií a pod. Počas diskusie boli spomínané aj konkrétne príklady z praxe.