Whistleblowerov budeme od marca chrániť efektívnejšie

31.01.2019
Bratislava 30. januára (TASR) - Whistleblowerov, teda ľudí, ktorí poukážu na protispoločenskú činnosť, bude od marca chrániť nový úrad. Jeho zriadenie prináša nový zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorý v stredu 129 hlasmi odobrili poslanci NR SR.
      Nová inštitúcia má byť nezávislým orgánom štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou. Jeho úlohou bude poskytovať ochranu oznamovateľom, kontrolovať dodržiavanie navrhovaného zákona, poskytovať odborné stanoviská a poradenstvo k aplikácii návrhu zákona, robiť osvetu v oblasti poskytovania ochrany whistleblowerom i poskytovať odmenu oznamovateľom. O svojej činnosti bude raz za rok predkladať správu Národnej rade SR.
      Predsedu nového úradu na ochranu oznamovateľov bude voliť Národná rada SR spomedzi dvoch kandidátov vybraných odbornou komisiou zloženou z členov vymenovaných prezidentom SR, vládou SR, verejným ochrancom práv, Radou pre štátnu službu a poradným orgánom vlády v oblasti mimovládnych organizácií a rozvoja občianskej spoločnosti.

     Odbor prevencie korupcie pri tvorbe zákona zohral úlohu gestora, ale veľká vďaka patrí legislatívcom z MV SR a ÚV SR, zástupcom mimovládnych organizcáií a ďalším spolutvorcom, ktorí pomáhali vytvoriť spoločný, veríme, že dobrý návrh zákona.