GRECO

Skupina štátov proti korupcii (GRECO) vznikla v roku 1999. Rada Európy vytvorila GRECO, aby dohliadalo na dodržiavanie protikorupčných štandardov organizácie jej členskými štátmi. Slovenská republika je jedným zo zakladajúcich členov GRECO.

Cieľom GRECO je zlepšiť schopnosť jeho členov v oblasti boja proti korupcii, a to prostredníctvom dynamického procesu vzájomných hodnotení a vytvárania medzinárodného tlaku na plnenie prijatých odporúčaní. GRECO pomáha identifikovať nedostatky vo vnútroštátnych protikorupčných politikách, zrýchliť nevyhnutný legislatívny proces ako aj inštitucionálne reformy a následné zmeny aplikačnej praxe. GRECO poskytuje platformu pre výmenu skúseností v oblasti prevencie a odhaľovania korupcie.

V súčasnosti má GRECO 49 členov. Členstvo v GRECO sa neobmedzuje len na členské štáty Rady Európy, ale jeho členom sú aj Spojené štáty americké. V roku 2017 záujem o členstvo v GRECO prejavilo aj Tunisko.
 
Fungovanie GRECO upravuje jeho štatút a Procedurálne pravidlá. Každý členský štát notifikuje najviac dvoch zástupcov na expertnej úrovni, ktorí sa pravidelne zúčastňujú plenárnych zasadnutí a disponujú hlasovacím právom. Okrem toho GRECO zostavuje zoznam odborníkov v oblasti boja proti korupcii, ktorí môžu vystupovať ako hodnotitelia v procese hodnotenia členských štátov GRECO.
Hodnotiaci proces zahŕňa zhromažďovanie informácií prostredníctvom dotazníkov, návštevy hodnotiaceho tímu priamo v členskom štáte s cieľom získať podrobnejšie informácie počas diskusie s kľúčovými hráčmi v štáte a návrhu hodnotiacej správy. Tieto správy sú následne prerokované a prijaté v pléne GRECO, obsahujú odporúčania pre hodnotené štáty s cieľom zlepšiť mieru súladu posudzovaných ustanovení s vnútroštátnou legislatívou a aplikačnou praxou. Plnenie týchto odporúčaní následne posudzuje GRECO v samostatnom konaní o plnení odporúčaní (tzv. compliance procedure).
 
Doteraz GRECO realizovalo štyri kolá hodnotení:
 
Návrh opatrení na zabezpečenie plnenia odporúčaní prijatých Skupinou štátov proti korupcii (GRECO) pre Slovenskú republiku v štvrtom kole hodnotení bol prijatý uznesením vlády dňa 23. 1. 2019.
 
V marci 2017 bolo oficiálne otvorené piate kolo hodnotenia, ktoré sa zameriava na prevenciu korupciena najvyšších funkciách exekutívy (top executive functions) a na prevenciu korupcie orgánov na uplatňovanie práva (law enforcement). Slovenská republika bude hodnotená v roku 2018/2019. Hodnotiaca návšteva GRECO sa uskutočnila v novembri 2018 a návrh správy bude prerokovaný v máji 2019 v Štrasburgu.