Metodické odporúčanie k riadeniu korupčných rizík

Tento dokument je metodickým odporúčaním k riadeniu korupčných rizík, ktoré v súlade s Protikorupčnou politikou Slovenskej republiky na roky 2019-2023  a programovými vyhláseniami vlády SR z rokov 2016 a 2018 vypracoval Úrad vlády SR prostredníctvom odboru prevencie korupcie. Je určené ústredným orgánom štátnej správy, ako aj všetkým úrovniam verejnej moci vrátane orgánov samosprávy a organizácií v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti orgánov verejnej správy, ale aj verejného sektora Keďže predstavy o korupcii a korupčných rizikách sú rôzne, v záujme konzistentnosti realizácie protikorupčnej politiky je vhodné riadenie korupčných rizík v rezorte opierať o toto metodické odporúčanie, ktoré sa v prípade nových zistení bude aktualizovať.

Glosár pojmov.

Zoznam rizík (bude sa priebežne dopľňať).