Zlepšenie integrity verejnej správy v SR

18.06.2021
Vedúci Úradu vlády SR Július Jakab dňa 15. júna 2021 otvoril podujatie a privítal účastníkov pracovného stretnutia k zásadám integrity vo verejnej správe SR spolu s generálnym riaditeľom sekcie prevencie korupcie a krízového manažmentu ÚV SR p. Pavlom Frankom, ktoré sa uskutočnilo v účelovom zariadení Bôrik. Stretnutia sa zúčastnili najmä zástupcovia rôznych rezortov a inštitúcií, ako aj Súdna rada SR, Rada pre štátnu službu, Nadácia Zastavme korupciu, podnikateľská sféra, či akademická obec.

Ako prvá bola na programe prezentácia spoločného projektu ÚV SR a OECD „Zlepšenie integrity verejnej správy v SR“, ktorú odprezentovala pracovníčka odboru prevencie korupcie p. Brzobohatá a bola zameraná na jeho ciele, aktivity a prípravu prehľadu, previerky integrity v SR, ktorú v súčasnosti pripravuje OECD. Výsledky tejto previerky a navrhované opatrenia budú súčasťou novej protikorupčnej politiky SR. Prehľad integrity SR bude oficiálne odprezentovaný zo strany predsedu vlády SR a zástupcov OECD na fóre k integrite v dňoch 29. – 30.  septembra 2021 v priestoroch hotela Bôrik. V súvislosti s fórom sa na stretnutí predbežne navrhol jeho program, ako aj jednotlivý zástupcovia panelovej diskusie. Následne riaditeľka odboru prevencie korupcie ÚV SR p. Kapišovská informovala o aktualizácii Národného protikorupčného programu v súvislosti s identifikáciou nedostatkov a prijatím konkrétnych opatrení na nápravu v oblasti dodržiavania zásad právneho štátu.

Rozsiahla diskusia odsúhlasila návrh zásad integrity predložených v dokumente na diskusiu a zároveň sa rozhodlo, že ďalšia práca k zásadám integrity bude pokračovať v rámci užšej pracovnej skupiny, ktorú navrhujeme zložiť najmä zo zástupcov ÚV SR, Rady pre štátnu službu, MS SR, MV SR, Úradu podpredsedu vlády pre legislatívu, občianskej spoločnosti (Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti), podnikateľskej sféry (iniciatíva Rule of Law), Súdnej rady a akademickej obce (Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach).
Kľúčovým cieľom je pripraviť také zásady, ktoré sa po ich zavedení do praxe dostanú do povedomia všetkých, budú inštitucionalizované, stanú sa určitou nepísanou normou. Pri príprave zásad integrity je potrebné vychádzať z medzinárodných štandardov a tieto zásady by sa mali zaoberať aj témou lobingu, či fenoménu nazývanému „revolving door“ – ide o posun vysoko postavených verejných činiteľov do verejného sektora a naopak. Fotogaléria