Zástupcovia odboru prevencie korupcie prezentovali projekt Zlepšenie integrity verejnej správy / IIPA na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

21.11.2023
Dňa 15. novembra 2023 sa zástupcovia Úradu vlády SR, odbor prevencie korupcie zúčastnili na  záverečnej konferencie k projektu Budúcnosť verejnej správy, kód projektu: GGC01009, ktorú organizovala Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorej hlavný cieľom bolo obohatenie aktuálneho stavu poznania v oblasti good governance, dobrej verejnej správy, verejnej integrity, transparentnosti a zodpovednosti.

Zástupcovia odboru prevencie korupcie prezentovali projekt Zlepšenie integrity verejnej správy / IIPA. Prednáška bola rozdelená do troch blokov (inštitucionálne predstavenie a aktuálne činnosti odboru prevencie; prezentovanie aktivít projektu; úlohy a vízie odboru prevencie korupcie). Prezentujúci opísali zákonnú pôsobnosť, právomoci a hlavné úlohy odboru prevencie korupcie. Ďalej bola predstavená architektúru systému prevencie korupcie na ministerstvách a ostatných ústredných orgánoch štátnej správy so zameraním na predstavenie pozície protikorupčného koordinátora, riadenie korupčných rizík.

V druhom bloku prezentácie boli predstavené jednotlivé aktivity projektu (Preskúmanie integrity v Slovenskej republike; Opatrenia na zlepšenie integrity; Pilotná iniciatíva zameraná
na využitie poznatkov o správaní; Prieskumy medzi občanmi, monitorovanie a hodnotenie; Riadenie korupčných rizík; Komunikačné aktivity a vzdelávanie) a dosiahnuté výsledky.

Nasledoval tretí blok prezentácie, kde boli prezentované úlohy a vízie odboru prevencie korupcie, ktoré vychádzajú z programového vyhlásenia vlády na obdobie rokov 2023-2027 schváleného uznesením vlády SR č. 590 z 13. novembra 2023, kapitola 4: „Posilnenie úlohy demokratického štátu“ s dôrazom na podkapitolu Politika prevencie proti korupcii, integrity verejného sektora a transparentnosti. V tejto časti boli predstavené základné ciele akými sú posilnenie transparentnosti; etika a integrita verejných činiteľov; posilnenie spolupráce s územnou samosprávou (obce a vyššie územné celky); budovanie celospoločenskej protikorupčnej kultúry; rozvíjať a podporovať medzinárodné partnerstvá na poli prevencie korupcie; riadenie korupčných  rizík na vertikálnej aj horizontálnej úrovni.

Medzi ďalšími zúčastnenými konferencie boli zástupcovia verejného sektora (Rada pre štátnu službu Slovenskej republiky, Národný inštitút vzdelávania mládeže a súkromného sektora, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity), súkromného sektora (Transparency International Slovensko) a akademickej obce (Vrije Universitat Amsterdam).

Zdroj fotiek: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Fotogaléria