Zasadnutie Zhromaždenia zmluvných strán IACA

27.09.2018
V dňoch 27. – 28. septembra 2018 sa vo Viedni uskutočnilo výročné zasadnutie Zhromaždenia zmluvných strán Medzinárodnej protikorupčnej akadémie (IACA). Uvedené zasadnutie sa venovalo najmä prijatiu programu ďalšej práce Medzinárodnej protikorupčnej akadémie (IACA) a nasmerovaniu budúcej práce IACA. Zasadnutie vyzdvihlo najmä potrebu zvýšenia rozpočtovej disciplíny akadémie prostredníctvom ďalších dobrovoľných príspevkov jej zmluvných strán. Vystupujúce krajiny počas zasadnutia vyzdvihli dôležitú úlohu IACA v boji proti korupcii, ktorá je priamo prepojená s obchodovaním s drogami, ľuďmi a ďalšími kriminálnymi činmi, vrátane teroristických útokov. Za Úrad vlády SR sa zasadnutia zúčastnili zástupcovia Odboru prevencie korupcie – P. Kovařík a J. Vanková.
 
Zhromaždenie zmluvných strán rozhodlo o pokračovaní veľvyslanca Egyptskej arabskej republiky p. Omara Amera Youssefa vo funkcii predsedu Riadiacej rady (zástupca Africkej skupiny), za podpredsedov boli zvolení zástupcovia Bolívie (latinsko-americká a karibská skupina) a Gruzínska (východoeurópska skupina). Zhromaždenie jednomyseľne schválilo Rezolúciu o voľbách do Rady guvernérov a Rezolúciu o rozpočte IACA na rok 2019. Rada guvernérov bude zložená zo zástupcov Egyptu, Číny, Iraku, Kórey, Ruskej federácie a UNODC. Na základe ponuky Kazachstanu sa budúcoročné zasadnutie Zhromaždenia zmluvných strán IACA uskutoční v Astane.
 
Slovenská republika aktívne spolupracuje s IACA, bola spomenutá medzi krajinami, ktoré svojimi dobrovoľnými príspevkami prispievajú do rozpočtu IACA. Táto spolupráca je založená na spoločnom Memorande o spolupráci, podpísanom v októbri 2017 na úrovni predsedu vlády SR a dekana IACA. Na základe tohto memoranda sa v novembri 2017 uskutočnil seminár pre slovenských študentov univerzít a vysokých škôl pod názvom „Slovak Youth Programme“. Na roky 2018 – 2020 je pripravená séria vzdelávacích aktivít pre odborníkov z oblasti polície, justície, zdravotníctva a iných.  

image2

image1