Zasadnutie UNCAC 12.-14.11.2018 vo Viedni

26.11.2018

V dňoch 12. až 14. novembra 2018 prebiehali vo Viedni stretnutia k 2. obnovenému zasadnutiu implementačnej hodnotiacej skupiny Dohovoru OSN proti korupcii - UNCAC  (ďalej len „Dohovor“), ktoré sa venovalo najmä problematike kapitoly III „Trestnosť a uplatňovanie práva“ a kapitole IV „Medzinárodná spolupráca“. Pracovných stretnutí za účasti zástupcov 115 členských krajín, medzinárodných organizácií a pozorovateľov sa za SR zúčastnili zástupca Stálej misie SR pri Organizácii spojených národov a iných medzinárodných organizáciách vo Viedni a pracovník odboru prevencie korupcie ÚV SR.

SR bude hodnotená v rámci druhého kola 1. cyklu v roku 2020 zástupcami Poľska a Malty, ako hodnotiteľ nebola zatiaľ vylosovaná. Na zasadnutí opätovne odznelo presvedčenie o významnom prínose hodnotiaceho mechanizmu Dohody v boji proti korupcii, o nevyhnutnosti pokračovať v tomto úsilí v národnom, regionálnom aj medzinárodnom rámci. Odznelo presvedčenie, že práve diverzita členských krajín obohacuje hodnotiaci proces Dohody a bola ocenená snaha Sekretariátu o koordináciu spolupráce s inými medzinárodnými organizáciami a iniciatívami v oblasti boja proti korupcii, aby sa zamedzilo zbytočným duplicitám a tým aj zbytočným nákladom.