Zápisnica z 26.3.2019

04.04.2019

 

Z á p i s n i c a

z Prípravného zasadnutia Komisie na výber záujemcov o kandidatúru na predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Úrad vlády SR, 26. marec 2019

1. Privítanie – pani A. Kapišovská, riaditeľka Odboru prevencie korupcie Úradu vlády SR , privítala účastníkov, otvorila zasadnutie a navrhla schválenie programu. Zástupca Rady pre štátnu službu (p. P. Demčák) navrhol zmenu znenia 7. bodu programu na „Diskusiu k mechanizmu pre hodnotenie kandidátov“ namiesto schválenia tohto mechanizmu. Dôvodom je poskytnutie dlhšieho času na vylepšenie uvedeného mechanizmu. Všetci členovia komisie súhlasili s návrhom p. Demčáka.

2. Schválenie programu rokovania – program bol schválený so zmenou bodu č. 7 v zmysle vyššie uvedeného.

3. Voľba predsedu komisie – zástupca Úradu vlády SR p. Kovařík bol jednomyseľne zvolený za predsedu komisie.

4. Schválenie rokovacieho poriadku komisie – komisia prerokovala návrh rokovacieho poriadku. Rokovací poriadok bude zaslaný všetkým členom v zmysle upresnených dodatkov na kontrolu dohodnutých zmien. Pripomienky k rokovaciemu poriadku budú schvaľované per rollam.

5. Schválenie znenia výzvy na prihlasovanie záujemcov – komisia prerokovala a schválila návrh znenia výzvy na prihlasovanie záujemcov na predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti v zmysle pozmeňovacích návrhov. Schválené znenie bude zaslané členom komisie na kontrolu odsúhlasených zmien.

6. Schválenie postupu na zverejnenie výzvy podľa bodu 5 – je potrebné zriadiť osobitnú e-mailovú adresu komisia@vlada.gov.sk; výzva by mala byť zverejnená v denníkoch SME, Pravda a HN; výzva sa zverejní v TASR, RTVS a na webstránke Úradu vlády SR;

7. Diskusia k Hodnotiacemu mechanizmu záujemcov – každý člen komisie si pripraví návrh mechanizmu pre hodnotenie kandidátov, tieto budú následne prerokované na budúcom stretnutí dňa 2. apríla 2019 o 14:00 na Úrade vlády SR.

8. Záver – ďalšie stretnutie komisie sa uskutoční dňa 2. apríla 2019 v budove Úradu vlády SR.

V Bratislave, 26. marca 2019

v.r. Peter Kovařík

predseda komisie