Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície

Aj zákon o štátnej službe príslušníkov menovaných ozbrojených zborov (ďalej len príslušníkov) uvádza povinnosti týkajúce sa ich činnosti, napr. povinnosť zdržať sa všetkého čo „by mohlo viesť k stretu dôležitého záujmu štátnej služby s osobnými záujmami, najmä nezneužívať informácie získané v súvislosti s výkonom služby na vlastný prospech alebo na prospech iného“  (tu sú zreteľné obmedzenia typické pre konflikt záujmov). Rovnako má povinnosť zdržať sa konania narušujúceho vážnosť ozbrojeného zboru, povinnosť vykonávať službu nestranne, atď. Policajti majú povinnosť dodržiavať služobnú prísahu, okrem iného že bude „čestný, statočný a disciplinovaný. Služobný pomer s policajtom môže byť skončený prepustením aj v prípade, ak „porušil služobnú prísahu alebo služobnú povinnosť zvlášť hrubým spôsobom a jeho ponechanie v služobnom pomere by bolo na ujmu dôležitých záujmov štátnej služby.Z mojej praxe si pamätám použitie tohto prísneho ustanovenia napr. pri dôvodnom podozrení na korupčné správanie.  
Vo vzťahu k majetkovým priznaniam, zákon požaduje v majetkovom priznaní uvádzať informácie o nehnuteľných veciach s jej označením, dátum, právny dôvod nadobudnutia a obstarávaciu cenu (kúpnu cenu, resp. pri bezodplatnom nadobudnutí cena podľa osobitného predpisu), hnuteľné veci s hodnotou presahujúcou jednotlivo 6.638,78 eur alebo v súhrne, ak ich hodnota presahuje 16.596,95 eur (oceňujú sa obvyklou cenou, t. j. cenou, za ktorú sa takýto majetok obvykle predáva). Príslušník má povinnosť, v príslušnom majetkom podiele,  uviesť dátum a právny dôvod nadobudnutia, majetkové práva alebo iné hodnoty uvádza obdobne ako pri hnuteľných veciach.
Zákon považuje za majetok aj byty a nebytové priestory, peňažné prostriedky v bankách (aj zahraničných). Príslušník je povinný podať aj čestné vyhlásenie týkajúce sa možných nezdanených príjmov alebo príjmov z nečestných zdrojov sa osoby žijúce s ním v spoločnej domácnosti.
V prípade pochybností má príslušník povinnosť na vyzvanie údaje doplniť aj o príslušné doklady, výpisy z účtov a pod. Nesplnenie sa považuje za porušenie služobnej povinnosti.
Znenie tohto zákona je dôslednejšie, než v predchádzajúcich prípadoch štátnych zamestnancov. Je to logickejšie, keďže tieto štátno-zamestnanecké vzťahy dávajú príslušníkom ozbrojených zborov silné právomoci a donucovacie oprávnenia,  a zvyšuje sa riziko možného zneužitia. Aj tu však existujú možnosti na zlepšenie súčasného stavu. Informácia o odhade hodnoty nárastu majetku by mala silnú výpovednú hodnotu najmä v kombinácii s informáciou o výške príjmov. Vedúci zamestnanec, ktorý vykonáva kontrolu majetkového priznania, nevidí automaticky výpisy z príslušných majetkových registrov (napr. z katastra nehnuteľností) ani príjmy zamestnanca (pre objektívnosť však možno uviesť, že príjmy príslušníkov sa pohybujú v predvídateľnom rozsahu), má možnosť si ich vyžiadať, pri veľkom počte zamestnancov sa to v praktickom živote však nedeje.
Príslušníci ozbrojených zborov vykonávajú činnosti, ktoré sú často spojené s oboznamovaním sa utajovanými skutočnosťami. Za týmto účelom predkladajú svoje osobné i majetkové údaje Národnému bezpečnostnému úradu SR (ďalej NBÚ) v rozsahu potrebnom na príslušné oprávnenie. Platí, že čím významnejšiu funkciu príslušník zastáva, tým vyšší stupeň oprávnenia sa vyžaduje a tým aj väčší rozsah údajov predkladá a tým rastie aj dôslednosť previerky.
Aj v prípade príslušníkov platí, že problematická je najmä dôsledná kontrola správnosti uvádzaných údajov. V prípade povinnosti podrobiť sa previerke NBÚ by povinné predkladanie priznaní  na vykonanie previerky vytvorilo silný nástroj na dôslednosť obsahových údajov v priznaniach.