Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

Vzhľadom k veľkému počtu zamestnancov v pôsobnosti zákona o výkone práce vo verejnom záujme a podstatne menšiemu počtu osôb, ktoré majú kompetencie a teda existuje u nich istá miera korupčného rizika, majetkové priznania podávajú len vedúci zamestnanci. Len veľmi zjednodušene, hovoríme o štátnych orgánoch, obciach a vyšších územných celkoch, právnických osobách zriadených tými organizáciami osobitným zákonom, právnické osoby založené týmito organizáciami, ak súčet majetkovej účasti týchto organizácií je viac ako 67%, alebo ak väčšinu ich členov riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov navrhuje zakladateľ. Spoločným menovateľom je, že im je zverená právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických resp. právnických osôb v oblasti verejnej správy.
Vedúci zamestnanci podávajú majetkové priznanie „podľa osobitného predpisu toho orgánu, ktorý ho vymenoval alebo zvolil.“
Aj ďalšie obmedzenia sa týkajú len vedúcich zamestnancov. Títo zamestnanci nesmú podnikať, vykonávať inú zárobkovú činnosť, byť členom orgánov právnickej osoby vykonávajúcej podnikateľskú činnosť. V tejto súvislosti platia isté výnimky týkajúce sa uvedených obmedzení, napr. ak vedúci zamestnanec plní úlohy na základe jeho vyslania do takejto právnickej osoby, výkonu služby v zdravotníckych zariadeniach, pedagogickej činnosti a podobne.

.