Workshop v spolupráci s OECD o komunikácii integrity a boja proti korupcii

17.10.2023

V súvislosti s osobnou návštevou expertov OECD na Slovensku sa dňa 27. septembra 2023 uskutočnil workshop na tému komunikácie integrity a boja proti korupcii, ktorý organizoval odbor prevencie korupcie (OPK) Úradu vlády SR v spolupráci s OECD. Workshop bol venovaný zamestnancom OPK s rozšírením pozvania na všetkých protikorupčných koordinátorov  ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. uskutočnil workshop o národnej integrite a protikorupčných stratégiách. Workshop bol vedený v prezenčnej forme odborníčkou na tému komunikácie korupcie a externou spolupracovníčkou OECD, výskumníčkou Caryn Pfeifer z Univerzity v Bristole.

Workshop priniesol účastníkom najnovšie informácie z výskumu Caryn Pfeifer, ako aj ďalšie relevantné komparatívne informácie zo zahraničných publikácii o účinnom zvyšovaní povedomia o boji proti korupcii. Komunikácia uvedenej témy je zložitou úlohou, nakoľko ide o oblasť, o ktorej majú mnohí ľudia nemenné a zaužívané pocity, a preto sa často nepodarí zmeniť ich myslenie. To znamená, že komunikačné kampane musia byť navrhnuté a realizované opatrne. Zatiaľ čo tradičné prístupy sa často zameriavajú na zdôraznenie problému korupcie pesimistickejším posolstvom, dôkazy ukazujú, že účinnejšie je ponúkať pozitívne a posilňujúce posolstvá. Kľúčovým cieľom komunikácie o integrite a boji proti korupcii je preformulovanie vnímania a presvedčenia, zdôrazňujúc, že človek nie je sám v odmietaní úplatkárstva, ale že spoločnosť v skutočnosti zdieľa tento postoj.

Cieľom tohto workshopu je podpora OPK a protikorupčných koordinátorov pri účinnej komunikácii o integrite a boji proti korupcii. Na základe práce OECD v rámci odporúčania OECD o verejnej integrite a medzinárodných osvedčených postupov, workshop informoval participantov o výsledkoch výskumov o komunikácii o integrite a boji proti korupcii, osvedčených postupoch zo strategickej komunikácie a využívaní údajov a dôkazov na navrhovanie účinných komunikačných kampaní.

Workshop bol realizovaný ako súčasť projektu „Zlepšenie integrity verejnej správy / IIPA“, ktorý je spolufinancovaný prostredníctvom Grantov EHP a Nórska.