Vzdelávanie detí a mládeže je dôležité

23.11.2018
Dňa 15. novembra 2018 sa na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR") konalo pracovné rokovanie Medzirezortnej expertnej skupiny pre finančnú gramotnosť, ktorej nominovaným členom je aj zástupca odboru prevencie korupcie Kancelárie predsedu vlády SR, keďže súčasťou národného štandardu finančnej gramotnosti je aj problematika prevencie korupcie a boja proti korupcii a podvodom.
Kontinuálna spolupráca s MŠVVaŠ SR a s jemu podriadenými organizáciami v súvislosti so zapracovaním problematiky prevencie korupcie a boja proti korupcii do školských osnov prebieha od roku 2013, kedy ÚV SR inicioval spoluprácu s MŠVVaŠ SR pri vzdelávaní detí a mládeže  v tejto dôležitej oblasti. ÚV SR má záujem, aby hodiny venované protikorupčnému správaniu nebolio poučkách,  ale aby komunikáciu s deťmi viedli nápaditejším a inovatívnejším spôsobom. Od začiatku spolupráce ponúkal pomoc pri vzdelávaní pedagógov, podieľal sa po odbornej stránke na príprave relevantných odborných textov a v tomto roku na príprave testovacích dokumentov k problematike prevencie korupcie a boja proti korupcii a podvodom. Podľa informácie z Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania aktuálne prebiehajú analýzy výsledkov testu a štatistické spracovanie dotazníka.
Hlavným cieľom zostáva uskutočnenie reálneho vzdelávania v oblasti boja proti korupcii na základných a stredných školách v Slovenskej republike. Vzdelávanie detí a mládeže v oblasti boja proti korupcii s dôrazom na prevenciu je mimoriadne zdôrazňované a odporúčané aj medzinárodnými organizáciami zameranými na oblasť boja proti korupcii.