Výzva na prihlásenie záujemcov o kandidatúru na predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti (II. kolo)

10.07.2019
Komisia pre výber záujemcov o kandidatúru na predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti  vyhlasuje výzvu na prihlásenie záujemcov o kandidatúru na predsedu úradu.

Podrobné požiadavky na záujemcu, ako aj zoznam dokladov, ktoré je potrebné predložiť spolu s prihláškou, sú zverejnené na webovom sídle Úradu vlády Slovenskej republiky www.vlada.gov.sk
Komisia bude posudzovať najmä odborné a osobnostné predpoklady záujemcu, komplexnosť a vecnosť koncepcie rozvoja, fungovania a riadenia úradu a doterajšie pôsobenie záujemcu v osobnom, verejnom a profesijnom živote.
Prihlášky je možné predkladať do 24. septembra 2019 do 14.00 hod.
Prihlášky je potrebné doručiť poštou na adresu Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava alebo elektronicky na adresu komisia@vlada.gov.sk so zaručeným elektronickým podpisom.
Výber záujemcov sa uskutoční prostredníctvom verejného vypočutia komisiou.