Vláda schválila materiál Zásady integrity vo verejnej správe

31.01.2023

Dňa 31. januára 2023 bol vládou Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) schválený materiál Zásady integrity vo verejnej správe. Schválením návrhu zásad bola zároveň splnená úloha vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad vlády“), uložená pod bodom B.7. uznesenia vlády č. 426/2019 zo dňa 4. septembra 2019, ktorým vláda schválila Národný protikorupčný program Slovenskej republiky.

Zásady integrity vo verejnej správe majú deklaratórny charakter. Ich schválením sa vláda hlási k hodnotám, ktoré zásady prezentujú a deklaruje svoju vôľu riadiť sa pri svojej činnosti týmito zásadami.

Zásady integrity vo verejnej správe predstavujú základné princípy pre vedúce rozhodovanie a konanie verejných činiteľov, aby svojím správaním upevňovali dôveru verejnosti v právny štát a kvalitu verejných služieb. Zásady zároveň stanovujú minimálny etický štandard pre ostatné etické úpravy, v ktorých môžu byť pravidlá etiky a integrity bližšie upravené podľa potrieb jednotlivých odvetví verejných činiteľov. Ďalej obsahujú popis jednotlivých zásad a hodnôt, ktoré ich tvoria, okruh osôb, na ktoré sa vzťahujú, rámec uplatňovania týchto zásad, nástroje na ich zavedenie, ako aj definície základných pojmov vzťahujúcich sa týmto zásadám. Medzi sedem zásad integrity patrí zásada presadzovania verejného záujmu, zásada čestnosti a poctivosti, zásada objektívnosti, zásada zodpovednosti za svoje konanie a rozhodovanie, zásada transparentnosti, zásada slušnosti a inklúzie a zásada líderstva.

Na vypracovanie týchto zásad bolo využité Odporúčanie Rady OECD o verejnej integrite, na ktorom sa dohodli členské štáty OECD, vrátane Slovenskej republiky. Slovenská republika ako člen medzinárodného spoločenstva sa teda hlási k uvedeným zásadám.

Pri formulácii návrhu opatrení predkladateľ vychádzal aj z odporúčaní Skupiny štátov proti korupcii (GRECO), ktoré boli formulované v Správe o plnení odporúčaní v rámci 5. kola hodnotenia Slovenskej republiky. Týmto spôsobom bude možné vyhodnotiť niektoré odporúčania GRECO ako splnené alebo čiastočne splnené.