Úrad vlády úspešne obhájil normu ISO 37001:2016 o systéme manažérstva proti korupcii

23.06.2023
Dňa 2. júna Úrad vlády Slovenskej republiky (ÚV SR), za účasti zástupcu vedúceho ÚV SR Pavla Kuljovského, generálneho riaditeľa Sekcie prevencie korupcie a krízového manažmentu Pavla Franka, zástupcov odboru prevencie korupcie (OPK) a zástupcov auditovaných organizačných útvarov, úspešne absolvoval recertifikačný audit systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016. OPK zodpovedá za správne a efektívne nastavenie systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016 a kontinuálne pracuje na jeho zlepšení. ÚV SR takto získal v poradí už druhý certifikát s účinnosťou od 5. júna 2023.

Norma ISO 37001:2016 sa špecificky a komplexne zaoberá kvalitou protikorupčných opatrení, ktoré môže pomôcť organizácii pri predchádzaní, odhaľovaní a reagovaní na zistené korupčné riziká, a to nielen v samotnej organizácii, ale aj u obchodných partnerov. Certifikácia preukazuje súlad s protikorupčnou legislatívou a preukazuje transparentnosť organizácie otvorením vonkajšej kontroly politík a procesov na predchádzanie korupcii.

Recertifikačný audit sa plánuje a koná s cieľom hodnotenia pokračujúcich plnení všetkých požiadaviek príslušnej normy systému manažérstva proti korupcii. Cieľom recertifikácie je potvrdiť pokračujúcu zhodu a efektívnosť systému manažérstva ako celku, ako aj jeho pokračujúcu dôležitosť a aplikovateľnosť na predmet certifikácie.
Recertifikácia zahŕňa audit na mieste, ktorý obsahuje: Certifikát bol udelený opäť na obdobie troch rokov. ÚV SR potvrdením kvality svojich protikorupčných opatrení vyjadril svoj záväzok potláčať korupciu, pokračovať v implementácii prísnych kritérií podľa štandardov medzinárodnej normy a ísť tak príkladom ďalším organizáciám a inštitúciám pri budovaní kvalitného protikorupčného prostredia. ÚV SR nastavuje  a jasné pravidlá pre oblasti ako sú konflikt záujmov, politika darov, kontrola partnerov vecného vzťahu, vzdelávanie a identifikácia rizík, ktorým sú vystavení zamestnanci, ako aj pre oznamovanie protispoločenskej činnosti.

Certifikát - ISO 37001:2016