Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti (ÚOOPČ)

Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti je nezávislý orgán, ktorý chráni práva a oprávnené záujmy oznamovateľov pri oznamovaní protispoločenskej činnosti. Úrad bol zriadený zákonom č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon o ochrane oznamovateľov“), ktorý ‎upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti, práva a povinnosti osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti, ako aj zriadenie, postavenie a pôsobnosť Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti.
Protispoločenská činnosť je konanie, ktoré je trestným činom, priestupkom alebo iným správnym deliktom, ale aj konanie, ktoré nie je priestupkom alebo iným správnym deliktom, ale pôsobí negatívne na spoločnosť, ako napr. neetické praktiky na pracovisku.

Oznámenie je uvedenie skutočností, ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti, o ktorých sa osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, postavenia, funkcie alebo s činnosťou vo verejnom záujme. Oznámenie môže byť aj anonymné.
Oznamovateľ (whistleblower) je zamestnanec, ktorý v dobrej viere urobí oznámenie príslušnému orgánu na prijatie oznámenia. Oznamovateľ je chránený voči akýmkoľvek postihom (odvetným opatreniam) zo strany zamestnávateľa v súvislosti s urobeným oznámením.
Oznámenia môžete úradu nahlásiť:
  • Telefonicky na infolinke: 0800 221 213 ( utorok, streda, štvrtok od 9:00 -12:00)
  • Písomne na adrese:
Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti (ÚOOPČ)
Námestie slobody 29
811 06 Bratislava  
Internetová stránka: https://www.oznamovatelia.sk/