Úrad inšpekčnej služby

 

Chcete oznámiť informácie o protiprávnom konaní príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, príslušníkov Horskej záchrannej služby alebo zamestnancov MV SR, ktoré budú využité pri plnení úloh Úradu inšpekčnej služby? Môžete tak urobiť viacerými spôsobmi:
 

Upozornenie. Podnety podané telefonicky alebo prostredníctvom elektronického formulára nenahrádzajú podania, ktoré je potrebné podľa osobitných právnych predpisov podať, resp. potvrdiť osobne ústne do zápisnice alebo písomne - napr. sťažnosť alebo trestné oznámenie.

https://www.minv.sk/?urad-inspekcnej-sluzby