Trestný poriadok - spolupracujúci obvinený

Ďalšie významné protikorupčné opatrenie zavedené do Trestného poriadku pri rekodifikácii bol inštitút spolupracujúceho obvineného. Médiami je takáto osoba občas nazývaná aj ako „kajúcnik“. Jeho podstatou je významné oprávnenie prokurátora, prostredníctvom ktorého môže „vyjednávať“ s páchateľom nejakého trestného činu s úmyslom objasniť a usvedčiť páchateľa trestného činu korupcie, resp. inej závažnej organizovanej trestnej činnosti (patria sem napr. zločiny spáchané organizovanou formou, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a terorizmu). Ak je spolupracujúci páchateľ ochotný poskytnúť relevantné informácie alebo dôkazy, na základe ktorých dôjde k usvedčeniu páchateľa alebo k významnému posilneniu pozície žalobcu, prokurátor (v mene štátu) môže s touto osobou uzavrieť neformálnu dohodu, na základe ktorej jej poskytne inak neoprávnenú výhodu až úplnej beztrestnosti. Podmienkou je, aby „záujem spoločnosti na objasnení,“ v našom prípade korupcie, prevyšoval „záujem na trestnom stíhaní“ za skutok, z ktorého je obvinený spolupracujúci obvinený.
Aby sa eliminovala možnosť zneužiť  tento inštitút, vylúčená je spolupráca s organizátorom alebo objednávateľom skutku (napr. korupcie), ktorý je záujem objasniť.
V praxi sa pri objasňovaní korupcie tento postup využíva napríklad, ak množstvo už zaistených dôkazov nie je dostatočne presvedčivé, najmä proti páchateľom závažnejších trestných činov (napr. proti verejnému činiteľovi, ktorý nebol pristihnutý pri čine). Osobe, ktorá sa na skutku podieľala konaním menšej závažnosti, napr. tomu, kto bol o poskytnutie úplatku požiadaný, je so súhlasom prokurátora ponúknutá spolupráca. Táto osoba nesmie byť však k spolupráci žiadnym spôsobom nútená. Z mojej praxe si spomínam na prípady, kedy sme tento inštitút využili. Obvinenému sme umožnili poradiť sa s advokátom a zvážiť všetky prípadné dôsledky. Priebeh takejto „ponuky“ bol zaprotokolovaný do zápisnice. Je v záujem OČTK, aby bol takýto postup potenciálnemu spolupracujúcemu vždy dôsledne vysvetlený, aby sa predišlo prípadným neskorším zmenám jeho výpovede. 
Tento postup je možné využiť vo všetkých štádiách trestného stíhania. Pokiaľ sa „vyjednáva“ s podozrivým, dočasne sa odloží vznesenie obvinenia, ak ide o obvineného, preruší sa trestné stíhanie, obvinený sa vylúči na samostatné konanie a po zotrvaní na „usvedčujúcej“ svedeckej výpovede sa trestné stíhanie definitívne zastaví alebo podmienečne zastaví so skúšobnou dobou na dva až 8 rokov.
Aplikačné problémy sa môžu vyskytnúť v súvislosti s dôveryhodnosťou takého spolupracujúceho obvineného, ktorý sa de facto „vykúpi“ za cenu odsúdenia niekoho iného. Takíto odsúdení spravidla namietajú dôveryhodnosť jeho výpovede. 
Ústavný súd túto otázku posudzoval v konaní č. III. US 665/2016-30 pri predbežnom prerokovaní sťažnosti 11. októbra 2016, kedy skonštatoval, že príslušný súd posudzuje dôkazy v súlade so zásadou voľného hodnotenia dôkazov. Neplatí téza, „že na základe výpovede svedka „kajúcnika“ nemôže byť uznaná vina, resp. môže byť uznaná vina len vtedy, ak je ohľadom určitej okolnosti táto výpoveď potvrdená inými výpoveďami alebo inými dôkazmi.“ Zároveň pripustil, že výpoveď takéhoto svedka môže byť motivovaná snahou vyhnúť sa hroziacemu trestu. Je teda na úvahách súdu aby vyhodnotil dôkazy v súlade s § 2 ods. 12 TP.