SWOT analýza súčasného stavu

a) Silné stránky (Strengths)
 1. Existencia politickej vôle bojovať proti korupcii.
 2. Existujú formálne administratívne štruktúry na boj proti korupcii a podporu protikorupčnej prevencie.
 3. Dostupnosť mediálnych prostriedkov všetkých druhov, najmä prostriedkov IT, ktoré pomáhajú pri rýchlom šírení informácií o korupcii a kampaní na zvyšovanie protikorupčného povedomia.
 4. Vláda podniká konkrétne kroky v oblasti modernizácie verejnej správy, ktoré pomôžu zlepšiť protikorupčné prostredie a zlepšiť čestný výkon verejnej moci.
 5. Právne predpisy Slovenskej republiky podporujú protikorupčné úsilie vrátane ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti.
 6. Intenzívna spolupráca s medzinárodnými organizáciami pri výmene skúseností a dobrej praxe v oblasti boja proti korupcii a protikorupčnej prevencie.

b) Slabé stránky (Weaknesses)
 1. Nedostatočná koordinácia protikorupčného úsilia a aktivít medzi príslušnými rezortnými orgánmi.
 2. Nedostatočné uplatňovanie protikorupčných ustanovení právnych predpisov v praxi.
 3. Nízky odrádzajúci účinok postihov za odhalenú korupciu (malý finančný dosah).
 4. Formalizmus pri podpore morálnej integrity a uplatňovaní etických pravidiel a morálnych zásad.  
 5. Nedostatočný záujem orgánov verejnej správy z vlastnej iniciatívy prijímať a vykonávať efektívne a účinné protikorupčné opatrenia.
 6. Existencia potenciálnych korupčných rizík v súvislosti s menovaním do riadiacich pozícií v orgánoch verejnej správy.
 7. Nízke finančné ohodnotenie zamestnancov vydávajúcich rozhodnutia, povolenia a sankcie.
 8. Formalistický prístup k prijímaniu a vykonávaniu niektorých protikorupčných opatrení (uspokojenie sa s prijatím predpisu).

c) Príležitosti (Opportunities)
 1. Existuje prostredie podporujúce boj proti korupcii.
 2. Zapájanie mimovládnych organizácií a verejnosti do protikorupčných aktivít.
 3. Zlepšovanie kvalitnej investigatívnej žurnalistiky pri odhaľovaní korupcie.
 4. Široké možnosti využívať IT technológie na rýchlu výmenu informácií o korupcii a boji proti nej na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni.
 5. Medzinárodná partnerská spolupráca, výmena skúseností a dobrej praxe v oblasti protikorupčnej prevencie a boja proti korupcii.
 6. Ústretovosť medzinárodných organizácií pri spolupráci v oblasti zdokonaľovania protikorupčnej prevencie a boja proti korupcii.
 7. Vytvorenie osobitného orgánu na efektívnu ochranu oznamovateľov.
 8. Podpora vypracovania a vykonávania protikorupčných programov zohľadňujúcich špecifiká jednotlivých oblastí.

d) Ohrozenia z okolitého prostredia (Threats)
 1. Zo strany verejnosti vysoká miera tolerancie drobnej korupcie vrátane administratívnej.
 2. Nízka ochota verejnosti, vrátane podnikateľov, oznamovať korupciu z dôvodu neistoty spôsobenej obavou z odvetných krokov.
 3. Neexistencia jasných pravidiel pre lobing, dary, efektívnosť systému kontroly majetkových priznaní, ovplyvňovanie verejnej politiky a legislatívneho procesu.
 4. Možnosť účasti vzájomne prepojených spoločností vo verejnom obstarávaní.
 5. Zdokonaľovanie korupčných schém vo verejnom sektore.
 6. Neochota dôsledne podporovať a rozvíjať zdokonaľovanie kultúry morálnej integrity vo verejnom sektore.
 7. Nejasné vymedzenie pojmov korupcia, klientelizmus, verejný záujem  v právnom poriadku SR, ktoré umožňuje zneužiť široké uplatnenie výkladu na základe vlastnej úvahy.
 8. Uprednostňovanie protikorupčnej represie pred zdokonaľovaním systému protikorupčnej prevencie.