Stretnutie so zástupcami „Iniciatívy za vládu zákona“ (Rule of Law)

12.05.2021
Na Prezídiu Policajného zboru sa dňa 12. mája 2021 uskutočnilo stretnutie prezidenta Policajného zboru Petra Kovaříka so zástupcami Úradu vlády Slovenskej republiky – generálnym riaditeľom sekcie prevencie korupcie a krízového manažmentu Pavlom Frankom a riaditeľkou odboru prevencie korupcie Alexandrou Kapišovskou spolu so zástupcami „Iniciatívy za vládu zákona“ (Rule of Law), ktorú zastrešuje Americká obchodná komora na Slovensku, na ktorom rokovali o témach týkajúcich sa pripravovanej aktualizácie Národného protikorupčného programu (ďalej len „NPKP“). Hlavným cieľom stretnutia bolo hľadať spoločné prieniky a spoločné témy pri vzájomnej spolupráci, v rámci ktorej bude možné poskytnúť si dôležité informácie a pomoc pri plnení jednotlivých úloh.

Diskutovalo sa aj o možnosti pripraviť zákon o integrite, ktorý by vytváral základný rámec pre etické kódexy a kódexy správania vytvárané pre špecifické oblasti (súdnictvo, prokuratúra, vláda, parlament, a pod.), zatiaľ však ide len o predstavu v súvislosti so spomínanou aktualizáciou NPKP.

Spoločným cieľom, ktorý vyplynul zo stretnutia, je objaviť spoločné témy, ktoré sa budú postupne rozvíjať (už teraz je napr. v pláne pripraviť ďalšie stretnutie na najvyššej úrovni), dôležitým cieľom je aj budovať dôveru verejnosti v štátne inštitúcie. 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn%3Ali%3Aactivity%3A6798302115186909184/?midToken=AQHZec-ej8oD4w&midSig=0ydN0QRee9cVM1&trk=eml-email_notification_single_mentioned_you_in_this_01-notifications-1-hero%7Ecard%7Efeed&trkEmail=eml-email_notification_single_mentioned_you_in_this_01-notifications-1-hero%7Ecard%7Efeed-null-a1214o%7Ekolr7j1o%7Ei0-null-voyagerOffline