Stretnutie participantov behaviorálneho prieskumu s pánom predsedom vlády Slovenskej republiky

21.09.2023

Dňa 14. septembra 2023 sa uskutočnilo v priestoroch Úradu vlády Slovenskej republiky („ÚV SR“) stretnutie vybraných participantov pilotného behaviorálneho prieskumu („prieskum“) s pánom predsedom vlády SR Ľudovítom Ódorom. Stretnutia sa okrem zástupcov Sekcie prevencie korupcie a krízového manažmentu ÚV SR a odboru prevencie korupcie („OPK“) ÚV SR zúčastnili zástupcovia z Ministerstva kultúry SR, Úradu pre verejné obstarávanie SR a Úradu priemyselného vlastníctva SR. 

Stretnutie s pánom predsedom vlády SR bolo formou odmeny a poďakovania pre náhodne vybraných participantov prieskumu, ktorý realizoval OPK v spolupráci s OECD v období od 15. do 30. júna 2023. Prieskum prebiehal formou online dotazníka medzi ústrednými orgánmi štátnej správy v spolupráci s protikorupčnými koordinátormi príslušných orgánov.

Prieskum vecne a systematicky nadväzoval na workshop na tému behaviorálnych aspektov, ktorý OPK uskutočnil dňa 27. septembra 2022 pre protikorupčných koordinátorov ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. Workshop priniesol závery o konkrétnych modeloch správania, ktoré ovplyvňujú riadenie korupčných rizík v SR, s prihliadnutím na prekážky a faktory spúšťajúce toto správanie. Výsledkom workshopu bolo identifikovanie konkrétneho správania, ktoré bolo predmetom nasledujúcej fázy, a to vyššie spomenutého prieskumu. Krátky 10-minútový prieskum na posilnenie integrity verejnej správy v SR obsahoval opis modelových situácii s náhodným rozdelením respondentov medzi jednotlivé situácie, ktoré mali respondentov pozitívne motivovať k oznamovaniu korupčných rizík.

Uvedený prieskum je pokračovaním aktivity v oblasti behaviorálnych aspektov, ktorá je jedným z komponentov projektu „Zlepšenie integrity verejnej správy / IIPA“. Projekt je spolufinancovaný prostredníctvom Grantov EHP a Nórska.   

Fotogaléria