Správa o plnení odporúčaní z V. kola hodnotenia GRECO

28.01.2022
Dňa 19. januára 2022 bola zverejnená Správa o plnení odporúčaní z V. kola hodnotenia Slovenskej republiky, ktorá bola prijatá a prerokovaná na 88. plenárnom zasadnutí GRECO (Skupina štátov proti korupcii). GRECO dohliada prostredníctvom monitorovacích (hodnotiacich) procesov na dodržiavanie protikorupčných štandardov a nástrojov Rady Európy.
 
Piate kolo hodnotenia GRECO sa týkalo Prevencie korupcie a podpory integrity v ústredných orgánoch štátnej správy (v najvyšších výkonných funkciách) a v orgánoch presadzovania práva. Skupina GRECO dospela k záveru, že Slovenská republika splnila uspokojivo dve z dvadsať jeden odporúčaní uvedených v piatej hodnotiacej správe. Hoci ani jedno z odporúčaní smerujúcich k posilneniu integrity v najvyšších výkonných funkciách (t.j. ministri, štátni tajomníci, politickí poradcovia a pod.) nebolo splnené, GRECO nabáda Slovenskú republiku pokračovať v začatom úsilí. V oblasti posilňovania integrity v represívnych zložkách (polícii) boli dve odporúčania splnené a tri čiastočne splnené. Ocenil sa najmä pokrok pokiaľ ide o identifikáciu rizík, mechanizmus ich posudzovania a opatrenia, ktoré sa majú prijať na ich riešenie.
 
Znenie hodnotiacej správy v úradných jazykoch Rady Európy aj v slovenskom preklade nájdete:
https://www.coe.int/en/web/greco/evaluations/round-5-new.