Školenie Prevencia korupcie z pohľadu aktivít Úradu vlády Slovenskej republiky

04.05.2023

Odbor prevencie korupcie (OPK) v spolupráci s Radou pre štátnu službu (RŠŠ) uskutočnil dňa 25. apríla 2023 školenie pre zamestnancov Ministerstva dopravy Slovenskej republiky (MD SR) s názvom Prevencia korupcie z pohľadu aktivít Úradu vlády Slovenskej republiky (ÚV SR), kde sa zamestnanci MD SR mohli podrobnejšie oboznámiť s témami konfliktu záujmov, korupcie a jej prevencie a implementácie medzinárodnej normy ISO 37001:2016 o systéme manažérstva proti úplatkárstvu spoločnosti. Školenie prebiehalo online formou v rozsahu jedného dopoludnia.

Úvod školenia bol venovaný predchádzaniu a riešeniu konfliktu záujmov, s uvedením praktických príkladov, kde mali účastníci možnosť vidieť, ako v praxi môžu vyzerať konkrétne situácie konfliktu záujmov a aké sú vhodné postupy na ďalšie kroky v prípade identifikácie konfliktu záujmov na pracovisku štátneho zamestnanca.

Druhý blok školenia informoval o pojme korupcia, príslušnej legislatíve, základných dokumentoch v oblasti prevencie korupcie a medzinárodnej spolupráci, kde bol špeciálny priestor vyhradený aj pre časť prezentácie o projekte na ÚV SR s názvom „Zlepšenie integrity verejnej správy v Slovenskej republike“, ktorý ÚV SR realizuje spoločne s partnerom projektu OECD a ktorý je financovaný prostredníctvom Grantov EHP a Nórskych grantov.

Tretia a záverečná časť školenia podrobne rozoberala najlepšiu prax podľa protikorupčnej normy ISO 37001:2016 a jej implementáciu vo vnútorných predpisoch, s osobitným dôrazom na praktické použitie predmetnej normy vo vnútornej smernici ÚV SR.