Schválenie Národného protikorupčného programu Slovenskej republiky

04.09.2019
Vláda SR na svojom rokovaní dňa 4. septembra 2019 schválila návrh Národného protikorupčného programu (NPKP), ktorý bol vypracovaný v úzkej spolupráci s jednotlivými ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy.
 
Peter Kovařík, generálny riaditeľ sekcie prevencie korupcie a krízového manažmentu ÚV SR: „Som presvedčený, že nastavujeme kvalitatívne nový systémový prístup, ktorý sa pozitívne premietne nielen do reálnych výsledkov, ale aj do vnímania spoločnosti."
 
Hlavným cieľom  NPKP je zmenšiť priestor a príležitosti pre korupciu vo verejnom sektore, účinne postihovať jej páchateľov a zvýšiť dôveru verejnosti k orgánom verejnej moci. Program obsahuje návrh 14 opatrení, ktoré vyplývajú aj zo skúseností z medzinárodných hodnotiacich procesov, ktorým sa Slovenská republika podrobila najmä v rámci OECD, OSN a Rady Európy (GRECO a MONEYVAL) a z ktorých vyplynuli úlohy na zlepšenie situácie v oblasti prevencie korupcie a postihovania korupčných trestných činov.
 
Navrhované opatrenia svojou významnosťou a charakterom presahujú možnosti a rozsah pôsobnosti jednotlivých rezortov, preto v uznesení pri jednotlivých úlohách, ktoré sa majú realizovať v období 2019 – 2022,  sú zodpovedné naraz aj viaceré inštitúcie či rezorty.  V týchto opatreniach sa dôraz kladie nielen na oblasť prevencie korupcie, ale aj na zefektívnenie aktuálnej práce orgánov činných v trestnom konaní, posilnenie vzájomnej spolupráce a koordinácie týchto subjektov a do protikorupčného úsilia zapája aj širokú verejnosť.