Rokovací poriadok Komisie

04.04.2019

 

R O K O V A C Í   P O R I A D O K

komisie pre výber záujemcov o kandidatúru na predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Komisia pre výber záujemcov o kandidatúru na predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti (ďalej len „komisia“) zriadená podľa § 16 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) na uskutočnenie verejného vypočutia záujemcov o kandidatúru na predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti (ďalej len „úrad“) a ich hodnotenie schvaľuje tento rokovací poriadok:

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

(1) Rokovacím poriadkom komisie pre výber záujemcov o kandidatúru na predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti (ďalej len „rokovací poriadok“) sa upravujú podrobnosti o výberovom konaní, najmä o postupe komisie pred verejným vypočutím, zasadnutiach komisie a o účasti na nich, spôsobe hodnotenia prihlásených záujemcov o kandidatúru na predsedu úradu (ďalej len „záujemca“) a rozhodovaní komisie.

(2) Úlohou komisie je vyhodnotiť riadiace, organizačné a kontrolné schopnosti záujemcov, ich osobnostné a morálne predpoklady, odborné znalosti a ďalšie skutočnosti, ktoré sú potrebné alebo vhodné na výkon funkcie predsedu úradu.

(3) Komisia najmä:

a) špecifikuje kritéria hodnotenia záujemcov,

b) uskutočňuje verejné vypočutie záujemcov,

c) odporúča vláde Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) konkrétnych záujemcov.

Čl. 2

Členovia komisie

(1) Členovia komisie vykonávajú svoju činnosť zodpovedne, nestranne, eticky a dodržiavajú zásadu rovnakého zaobchádzania s záujemcami. Dôsledne dbajú na to, aby informácie o obsahu koncepcií, ktoré predložia záujemcovia, neboli zverejnené do začatia verejného vypočutia

(2) Členstvo v komisii je čestnou funkciou a je nezastupiteľné.

(3) Po skončení verejného vypočutia o jeho priebehu a výsledkoch informuje predseda komisie. Týmto nie sú po skončení verejného vypočutia obmedzené práva členov komisie komunikovať s verejnosťou a médiami.

(4) Komisia môže zasadať len vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov komisie.

(5) Komisia o záujemcoch navrhovaných vláde rozhoduje formou rozhodnutia na základe článku 1 ods. 2 a ods. 3 písm. a). Rozhodnutie je súčasťou zápisnice z prípravného zasadnutia komisie alebo zasadnutia komisie.

2

 

(6) O každom rozhodnutí hlasujú všetci členovia komisie. Na prijatie rozhodnutia sa vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov komisie. Hlasovania sa nemožno zdržať. Neprítomný člen komisie môže hlasovať podľa čl. 6 ods. 3.

(7) Zasadnutie komisie je neverejné.

(8) Komisia prostredníctvom vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky navrhne vláde dvoch záujemcov, ktorí boli v hodnotení najúspešnejší.

Čl. 3

Činnosť komisie

(1) Činnosť komisie riadi predseda komisie, ktorého si na prípravnom zasadnutí komisie podľa čl. 4 zvolia členovia komisie spomedzi seba. Predseda komisie môže v čase svojej neprítomnosti poveriť svojím zastupovaním člena komisie, ktorý plní úlohy predsedu komisie v celom rozsahu jeho práv a povinností.

(2) Predseda komisie najmä:

a) zvoláva zasadnutia komisie a verejné vypočutie,

b) vedie zasadnutia komisie a verejné vypočutie,

c) podpisuje rokovací poriadok a zápisnicu zo zasadnutí komisie a verejného vypočutia.

(3) Členovia komisie najmä:

a) zúčastňujú sa prípravného zasadnutia komisie, zasadnutí komisie a verejného vypočutia,

b) dávajú návrhy na doplnenie programu zasadnutia komisie,

c) vyjadrujú sa k prerokúvaným veciam,

d) na verejnom vypočutí kladú záujemcom otázky a následne ich hodnotia.

(4) Ak sa člen komisie nemôže zúčastniť na zasadnutí komisie, bezodkladne o tom informuje predsedu komisie alebo tajomníka komisie.

(5) Ak počet prítomných členov komisie nedosahuje počet podľa čl. 2 ods. 4, predseda komisie zasadnutie preruší a určí dátum pokračovania zasadnutia komisie.

(6) Tajomníkom komisie je riaditeľ odboru prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorý plní najmä tieto úlohy:

a) zabezpečuje zasadnutie komisie po organizačno-technickej stránke,

b) pripravuje materiály na zasadnutie komisie, zasiela pozvánky a materiály spravidla päť pracovných dní pred zasadnutím komisie a v prípade naliehavosti termínu aspoň dva pracovné dni pred zasadnutím komisie elektronickou poštou,

c) vyhotovuje, vedie a zasiela zápisnice zo zasadnutí komisie členom komisie,

d) zabezpečuje potrebné dokumenty a informácie na efektívnu činnosť komisie,

e) vykonáva činnosti podľa potrieb komisie a pokynov predsedu komisie,

f) s členmi komisie komunikuje najmä prostredníctvom elektronickej pošty na vopred oznámené emailové adresy; ak členovia komisie nepotvrdia prijatie elektronickej pošty, overí jej prijatie iným spôsobom.

3

Čl. 4

Prípravné zasadnutie komisie

(1) Tajomník komisie zvolá prípravné zasadnutie komisie bezodkladne po doručení oznámení o vymenovaní členov komisie (6 mesiacov pred uplynutím funkčného obdobia predsedu úradu). V prípade skončenia výkonu funkcie predsedu úradu inak ako uplynutím funkčného obdobia, tajomník komisie zvolá prípravné zasadnutie komisie bezodkladne. Tajomník komisie môže vyzvať orgány podľa § 16 ods. 2 zákona na vymenovanie člena komisie; vo výzve zároveň určí termín prípravného zasadnutia komisie.

(2) Komisia na prípravnom zasadnutí komisie:

a) zvolí predsedu komisie,

b) schváli znenie výzvy na prihlásenie záujemcov,

c) otvorí diskusiu na stanovenie kritérií hodnotenia záujemcov tak, aby v čo najväčšej miere objektivizovali hodnotenie.

(3) Predseda komisie zabezpečí zverejnenie zápisnice z prípravného zasadnutia komisie bezodkladne po schválení zápisnice členmi komisie, ktorej súčasťou je prezenčná listina, na webovom sídle Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad vlády“).

Čl. 5

Zasadnutia komisie

(1) Predseda komisie alebo na základe pokynu predsedu komisie tajomník komisie zvolá zasadnutie komisie podľa potrieb komisie alebo na základe návrhu člena komisie.

(2) Komisia na svojom zasadnutí najmä:

a) prerokuje jednotlivé body programu zasadnutia komisie,

b) podľa potreby rozhodne o príslušnom bode programu,

c) dohodne sa na ďalších krokoch.

(3) Predseda komisie zabezpečí zverejnenie zápisnice zo zasadnutia komisie na webovom sídle úradu vlády bezodkladne po schválení zápisnice členmi komisie. Súčasťou tejto zápisnice je prezenčná listina.

Čl. 6

Hlasovanie „per rollam“

(1) Predseda komisie môže rozhodnúť o hlasovaní „per rollam“. Členovia komisie sa k materiálom, ktoré im zašle predseda komisie alebo tajomník komisie, vyjadria písomne do piatich pracovných dní odo dňa ich zaslania. V odôvodnených prípadoch môže predseda komisie rozhodnúť o skrátení alebo predĺžení lehoty na písomné vyjadrenie. Ak sa člen komisie nevyjadrí v stanovenej lehote, má sa za to, že s návrhom materiálu súhlasí.

(2) Predseda komisie alebo tajomník komisie zašle návrh zápisnice z hlasovania „per rollam“ spolu s vyhodnotením vznesených pripomienok. Návrh zápisnice z hlasovania „per rollam“ musí byť zaslaný všetkým členom komisie najneskôr do troch pracovných

4

 

dní od ukončenia hlasovania „per rollam“. Členovia komisie sa k návrhu zápisnice z hlasovania „per rollam“ vyjadria do dvoch pracovných dní od jeho doručenia elektronickou poštou. Nevyjadrenie pripomienok k návrhu zápisnice z hlasovania „per rollam“ sa považuje za prejavenie súhlasu s jeho znením. Pripomienky k návrhu zápisnice z hlasovania „per rollam“ sú súčasťou zápisnice z hlasovania „per rollam“.

(3) Člen komisie môže z výnimočných dôvodov požiadať predsedu komisie, aby sa hlasovanie „per rollam“ o vopred stanovených otázkach uskutočnilo elektronicky.

Čl. 7

Prihláška

(1) Ak sú úradu vlády doručené menej než dve prihlášky, predseda komisie o uvedenej skutočnosti upovedomí členov komisie. Úrad vlády zabezpečí zverejnenie novej výzvy na predkladanie prihlášok za rovnakých podmienok, ako bola zverejnená predchádzajúca výzva.

(2) Ak prihláška neobsahuje všetky náležitosti stanovené vo výzve podľa článku 4 ods. 2 písm. b), komisia prihlášku vylúči. Ak záujemca nepredloží všetky zákonom požadované dokumenty, komisia takéhoto záujemcu nepozve na verejné vypočutie; toto rozhodnutie mu oznámi. V prípade pochybností o splnení zákonných predpokladov alebo drobných administratívnych nedostatkov komisia požiada záujemcu o neodkladné doplnenie potrebných údajov.

(3) Predseda komisie bezodkladne po schválení zápisnice zo zasadnutia komisie zabezpečí zverejnenie zápisnice, ktorej súčasťou je prezenčná listina, na webovom sídle úradu vlády.

(4) Prihlášky záujemcov doručené úradu vlády je možné otvoriť za prítomnosti najmenej dvoch členov komisie. Úrad vlády vyhotoví po otvorení prihlášok kópie predkladaných prihlášok a doručí ich členom komisie.

Čl. 8

Verejné vypočutie

(1) Pozvánku na verejné vypočutie zašle predseda komisie prihláseným záujemcom najmenej sedem dní pred začatím verejného vypočutia.

(2) Poradie záujemcov na verejnom vypočutí určí komisia v abecednom poradí podľa začiatočného písmena priezviska záujemcu.

(3) Pred vypočutím záujemcu bude členom komisie umožnené s dostatočným časovým predstihom oboznámiť sa so životopisom záujemcu a obsahom dokumentov preukazujúcich splnenie predpokladov na výkon funkcie predsedu úradu.

(4) Po oboznámení sa s dokumentmi podľa predchádzajúceho odseku sa uskutoční verejné vypočutie záujemcov, ktoré je zamerané najmä na posúdenie

a) schopností a osobnostných predpokladov záujemcu,

b) osobnej motivácie záujemcu,

c) predloženej koncepcie rozvoja a riadenia úradu.

(5) V prvej časti verejného vypočutia sa záujemca predstaví, pričom uvedie dôvody, pre ktoré sa uchádza o funkciu predsedu úradu, svoje pracovné skúsenosti a najvýznamnejšie dosiahnuté pracovné výsledky a predstaví svoju koncepciu riadenia a rozvoja úradu.

5

 

(6) V druhej časti verejného vypočutia členovia komisie kladú záujemcovi otázky zamerané najmä na preverenie jeho riadiacich, organizačných a kontrolných schopností, odborných vedomostí a ďalších skutočností potrebných alebo vhodných na výkon funkcie predsedu úradu, ako aj otázky týkajúce sa predloženej koncepcie rozvoja a riadenia úradu.

(7) Po zodpovedaní otázok členov komisie predseda komisie vyzve prítomných členov vlády, poslancov národnej rady a zástupcov verejnosti na kladenie otázok.

(8) Do miestnosti, kde sa uskutočňuje verejné vypočutie, vstupujú záujemcovia jednotlivo v poradí určenom podľa odseku 2. Záujemcovia sa nezúčastňujú verejného vypočutia ostatných záujemcov.

Čl. 9

Hodnotenie záujemcov

(1) Člen komisie po posúdení dokumentov predložených v prílohe k prihláške záujemcu (motivácia, referencie, prax, koncepcia) a na základe verejného vypočutia (motivácia, prax, koncepcia, osobnostné, manažérske predpoklady) vyhodnotí každého záujemcu jednotlivo podľa kritérií uvedených v mechanizme hodnotenia záujemcov, ktorý komisia prijme dodatkom k rokovaciemu poriadku.

(2) Komisia vyhodnotí prihlásených záujemcov do 15 dní od verejného vypočutia a navrhne vláde dvoch záujemcov, ktorí boli v hodnotení najúspešnejší. Zápisnica o priebehu verejného vypočutia obsahuje náležitosti podľa § 16 ods. 4 zákona. Predseda komisie bezodkladne po vyhodnotení záujemcov a schválení zápisnice o priebehu verejného vypočutia zabezpečí zverejnenie vyhodnotenia a zápisnice na webovom sídle úradu vlády.

Čl. 10

Záverečné ustanovenie

(1) Rokovací poriadok nadobúda účinnosť dňom schválenia komisiou.

(2) Rokovací poriadok je možné meniť na základe písomných dodatkov schválených komisiou.

V Bratislave, 2. apríla 2019

v.r. Peter Kovařík

predseda komisie