Protikorupčné opatrenia v rámci systému

Opatrenia na eliminovanie resp. zníženie korupčných rizík by mali byť prijaté vo forme záväzného dokumentu, napr. vo forme národného a rezortných protikorupčných programov. Rezorty poznajú najlepšie vlastné korupčné riziká a majú aj povinnosť tieto riziká zmenšovať formou prijímania konkrétnych opatrení. Nezáujem vytvárať protikorupčné opatrenia je možné charakterizovať, ako osobitné riziko vzniku korupcie a takto by malo byť aj chápané. 
Vyhodnocovanie by malo byť periodické, napr. jedenkrát ročne a merateľný ukazovateľ by sa mal v prípade efektívneho prijímania opatrení pozitívne meniť. Vyhodnotenie rizikovosti pozície môže byť napríklad podkladom na rozhodnutie sa, ktoré procesy je potrebné podrobiť hĺbkovej analýze spoľahlivosti (angl. due diligence), kde konkrétne sa bude vykonávať kontrolná činnosť, ktoré procesy sa budú kontrolovať, môže sa využívať aj pri rozhodovaní sa, či je potrebné vykonávať dôslednejšiu kontrolu majetkového priznania osôb v konkrétnych pozíciách, atď. Vyhodnotenie rizikovosti by však nemalo mať však len negatívne, represívne dôsledky. Mohlo by napríklad slúžiť aj na pozitívne motivovanie formou finančného ohodnotenia.