Protikorupčná agenda

Protikorupčná agenda zahŕňa široký rámec opatrení v rôznych oblastiach občianskeho života.

V článku 5 Dohovoru Organizácie Spojených národov proti korupcii (UNCAC) „Politika a prax predchádzania korupcii“ sa výslovne uvádza povinnosť štátov, ktoré sú zmluvnými stranami tohto Dohovoru prijať v súlade so základnými zásadami svojho právneho poriadku a uplatňovať alebo naďalej viesť účinnú a koordinovanú protikorupčnú politiku, ktorá povzbudzuje zapájanie sa spoločnosti do nej a zodpovedá princípom právneho štátu, riadneho spravovania verejných vecí a verejného majetku, integrity, transparentnosti a zodpovednosti.“ Každá zmluvná strana sa má „usilovať prijímať a presadzovať účinné postupy s cieľom predchádzať korupcii“.