Priority

Podľa národnej protikorupčnej stratégie je hlavným cieľom  zmenšiť a odstrániť priestor a príležitosti pre korupciu vo všetkých oblastiach verejnej moci, hospodárstva a spoločnosti a zvýšiť dôveru verejnosti k zamestnancom verejného sektora a orgánom verejnej moci.
 
Priorita 1: Presadzovať a chrániť verejný záujem prostredníctvom zmenšovania priestoru a príležitostí pre korupciu.
Ciele:
 1. Vytvoriť prostredie, v ktorom sa zdôrazňuje ochrana verejného záujmu a odmieta korupčné konanie.
 2. Zvýšiť dôveru občanov v orgány verejného sektora a presadzovať kultúru integrity vo verejnom sektore a čestného a dôveryhodného výkonu verejnej moci.
 3. Identifikovať a odstraňovať korupčné riziká vrátane odhaľovania korupčných schém a zlepšiť povedomie o korupčných rizikách.
 4. Zvyšovaním povedomia o korupcii aktivizovať protikorupčné správanie a konanie zamestnancov.
 5. Zlepšiť podmienky na nahlasovanie podozrení z korupcie, ktoré nevyvoláva obavy z odvetných opatrení.
 6. Zvýšiť povedomie verejnosti o možnostiach ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti so zameraním na oznamovanie korupcie.
 7. Zaviesť a uplatňovať účinné pravidlá na zamedzenie konfliktu záujmov.
 8. Posilniť schopnosť príslušných orgánov účinne zasiahnuť proti legalizácii príjmov z nekalej činnosti.
 9. Posilniť schopnosť príslušných orgánov zaisťovať výnosy z trestnej činnosti vrátane korupcie.
 10. Zlepšiť schopnosti orgánov verejnej moci účinne a efektívne bojovať proti korupcii a predchádzať jej.
 11. Zmenšiť a odstrániť korupčné riziká v oblasti poskytovania dotácií, využívania prostriedkov z fondov EÚ a v oblasti verejného obstarávania.
 12. Dôsledne uplatňovať vyvoditeľnú zodpovednosť za korupciu a oslabovanie protikorupčnej prevencie.
 13. Zmenšiť v orgánoch verejnej moci možnosť rozhodovať na základe vlastnej úvahy a eliminovať zistené možnosti rozhodovať na základe svojvôle.
 14. Trvalo vytvárať podmienky na zabránenie zneužitiu moci, vplyvu a postavenia, klientelizmu, rodinkárstvu a protekcionárstvu.
 15. Prostredníctvom spravodlivého ohodnocovania úmerného zodpovednosti pracovníkov znižovať korupčné riziká.
Očakávané dosiahnuté výsledky:
Priorita 2: Zlepšiť kvalitu legislatívneho a právneho prostredia.
Ciele:
 1. Zlepšiť transparentnosť a predvídateľnosť legislatívneho procesu.
 2. Odstrániť z ustanovení právnych a iných predpisov medzery a formulácie, ktoré vytvárajú priestor pre vznik korupčných rizík.
 3. Zvýšiť transparentnosť a efektívnosť súdov a orgánov presadzovania práva ako základu právnej istoty.
 4. Zabrániť ovládnutiu legislatívneho procesu („ukoristeniu legislatívy“) úzkymi záujmovými skupinami, ktoré presadzujú svoje vlastné záujmy na úkor verejného záujmu.
 5. Zaviesť efektívny právny rámec pre reguláciu lobingu.
 6. Zefektívniť systém majetkových priznaní a zaviesť jasné pravidlá pre poskytovanie darov.
 7. Presadzovať v aplikačnej praxi kritérium morálnej integrity ako jednu zo základných podmienok na vymenovanie do verejných funkcií.
 8. Zefektívniť mechanizmus odnímania nelegálnych príjmov prostredníctvom zákona o preukazovaní pôvodu majetku.
Očakávané dosiahnuté výsledky:
Priorita 3:  Zlepšiť podmienky na podnikanie.

Ciele:
 1. Zmenšiť nepriaznivý vplyv korupčných rizík na podnikanie a investovanie vo všetkých sektoroch hospodárstva.
 2. Posilniť dôveryhodnosť, transparentnosť a predvídateľnosť v právnych a hospodárskych vzťahoch so štátom.
 3. Odstrániť z regulačných a iných predpisov, vrátane predpisov o verejnom obstarávaní, ustanovenia, ktoré vyvárajú priestor a podmienky pre korupciu.
Očakávané dosiahnuté výsledky: