Priority

Podľa pripravovanej národnej protikorupčnej stratégie je hlavným cieľom  zmenšiť a odstrániť priestor a príležitosti pre korupciu vo všetkých oblastiach verejnej moci, hospodárstva a spoločnosti a zvýšiť dôveru verejnosti k zamestnancom verejného sektora a orgánom verejnej moci.
Priorita 1: Presadzovať a chrániť verejný záujem prostredníctvom zmenšovania priestoru a príležitostí pre korupciu.

Ciele:
 
 1. Vytvoriť prostredie, v ktorom sa zdôrazňuje ochrana verejného záujmu a odmieta korupčné konanie.
 2. Zvýšiť dôveru občanov v orgány verejného sektora a presadzovať kultúru morálnej integrity a čestného výkonu verejnej moci.
 3. Identifikovať a odstraňovať korupčné riziká a zlepšiť povedomie o korupčných rizikách.
 4. Zvyšovaním povedomia o korupcii aktivizovať protikorupčné správanie a konanie zamestnancov.
 5. Zlepšiť podmienky na účinné oznamovanie korupcie.
 6. Zaviesť účinné pravidlá na zamedzenie konfliktu záujmov.
 7. Posilniť schopnosť príslušných orgánov účinne zakročiť proti legalizácii príjmov z nekalej činnosti.
 8. Zlepšiť schopnosti orgánov verejnej moci účinne a efektívne bojovať proti korupcii a predchádzať jej.
 9. Dôsledne uplatňovať osobnú zodpovednosť za korupciu a nedodržiavanie protikorupčnej prevencie.
 10. Zmenšiť možnosť rozhodovať na základe vlastnej úvahy a svojvôle.
 11. Trvalo vytvárať podmienky na zabránenie zneužitiu moci, vplyvu a postavenia, klientelizmu, rodinkárstvu a protekcionárstvu
 12. Prostredníctvom spravodlivého ohodnocovania úmerného zodpovednosti znižovať korupčné riziká.
   
Očakávané dosiahnuté výsledky:
 

Priorita 2: Zlepšiť kvalitu legislatívneho a právneho prostredia.

Ciele:
 
 1. Zlepšiť transparentnosť a predvídateľnosť legislatívneho procesu.
 2. Odstrániť z ustanovení právnych a iných predpisov medzery a formulácie, ktoré vytvárajú priestor pre vznik korupčných rizík.
 3. Zvýšiť transparentnosť a efektívnosť súdov a orgánov presadzovania práva ako základu právnej istoty.
 4. Zabrániť ovládnutiu legislatívneho procesu úzkymi záujmovými skupinami, ktoré si presadzujú svoje záujmy na úkor kvality života a životnej úrovne obyvateľov SR.
 5. Zaviesť právny rámec pre reguláciu lobingu.
 6. Zefektívniť systém majetkových priznaní a zaviesť jasné pravidlá pre poskytovanie darov.
 7. Zaviesť kritérium morálnej integrity ako jednu zo základných podmienok na vymenovanie do funkcie sudcu, prokurátora a vyšetrovateľa.

Očakávané dosiahnuté výsledky:
 

Priorita 3:  Zlepšiť podmienky na podnikanie.

Ciele:
 
 1. Zmenšiť nepriaznivý vplyv korupčných rizík na podnikanie a investovanie vo všetkých sektoroch hospodárstva.
 2. Posilniť dôveryhodnosť, transparentnosť  a predvídateľnosť v právnych a hospodárskych vzťahoch so štátom.
 3. Odstrániť z regulačných a iných predpisov ustanovenia, ktoré vyvárajú priestor a podmienky pre korupciu.

Očakávané dosiahnuté výsledky: