Prevencia korupcie ako súčasť Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky 2023 – 2027

27.11.2023
Dňa 21. novembra 2023 Národnou radou Slovenskej republiky bolo schválené Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky 2023 – 2027 a vyslovená dôvera vláde Slovenskej republiky. Politika prevencie proti korupcii, integrity verejného sektora a transparentnosti je súčasťou Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, konkrétne v 4. kapitole „Posilnenie úlohy demokratického štátu Programového vyhlásenia vlády“.
 
Za týmto účelom sa vláda SR zaviazala, že príjme nasledovné opatrenia: Vláda v záujme vyššie uvedených záväzkov príjme Národnú protikorupčnú stratégiu, ktorá bude založená na pilieroch ako sú zdokonaľovanie predmetnej právnej úpravy, budovanie kapacít, vzdelávanie a komunikácia v témach integrity a prevencie korupcie a riadenia korupčných rizík.