Pracovné rokovanie so zástupcami Ministerstva spravedlnosti Českej republiky

07.03.2024
Dňa 01.03.2024 sa v Prahe uskutočnilo pracovné rokovanie zástupcov Úradu vlády SR, odboru prevencie korupcie s českými kolegami z Ministerstva spravedlnosti ČR, sekce koordinace tvorby právních předpisů a prevence korupce.

Táto cesta sa uskutočnila z dôvodu plnenia 4. kapitoly Programového vyhlásenia vlády SR 2023 – 2027 (Vláda sa zaväzuje posilňovať transparentnosť a pripraviť protikorupčnú právnu úpravu regulácie styku verejných funkcionárov s osobami zastupujúcimi záujmy jednotlivcov a organizácií; hľadať s ostatnými orgánmi verejnej moci zhodu na ústavno-právne konformnom zavedení jednotných pravidiel podávania majetkových priznaní funkcionárov vo verejnom sektore s osobitným dôrazom na elektronizáciu majetkových priznaní; Vláda si uvedomuje svoje medzinárodné záväzky a partnerstvá s verejnými inštitúciami v oblasti prevencie korupcie a integrity, ktoré bude naďalej podporovať a rozvíjať).

Cieľom pracovného rokovania bolo získavanie odborných poznatkov z Českej republiky, ktorá má niekoľko rokov funkčný IT systém spravujúci majetkové priznania verejných činiteľov (Centrální registr oznámení) či zdieľania dobrej praxe z pripravovaného vládneho návrhu zákona o lobingu.

Výstupom tohto rokovania bolo nadviazanie nových vzťahov s protikorupčnými odborníkmi v ČR a vytvorenie priaznivého priestoru pre prehĺbenie odborných poznatkov, ktoré môžu vyústiť do konkrétnej spolupráce medzi SR a ČR v oblasti prevencie korupcie a integrity. Centralizovanie majetkových priznaní a návrh českého zákona o lobingu môžu slúžiť ako základné východiská pri nastavovaní slovenskej právnej úpravy de lege ferenda či následnej implementácii.