Pôsobnosť

Odbor v oblasti prevencie korupcie plní tieto úlohy:
 
 1. úzko spolupracuje s orgánmi štátu, ktoré plnia úlohy v oblasti boja proti korupcii,
   
 2. pomáha organizovať a koordinovať spoločné činnosti orgánov, ktoré plnia úlohy boja proti korupcii,
   
 3. spolupracuje pri príprave a presadzovaní projektov zameraných na minimalizáciu a elimináciu korupcie v oblasti verejnej správy,
   
 4. prijíma a monitoruje podania poukazujúce na korupčné správanie; v tejto oblasti spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní,
   
 5. zabezpečuje koncepčnú, metodicko-právnu a riadiacu činnosť v oblasti prevencie korupcie,
   
 6. zabezpečuje vzdelávaciu činnosť v oblasti prevencie korupcie pre zamestnancov štátnej správy v spolupráci s orgánmi štátu, ktoré plnia úlohy v oblasti boja proti korupcii,
   
 7. plní úlohy vyplývajúcich Slovenskej republike z  Dohody o zriadení medzinárodnej protikorupčnej akadémie ako medzinárodnej organizácie,
   
 8. zastupuje Slovenskú republiku v Pracovnej skupine OECD pre boj proti  podplácaniu zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách (Working Group on Bribery),
   
 9. zastupuje Slovenskú republiku v Pracovnej skupine OSN pre prevenciu korupcie,
   
 10. zastupuje Slovenskú republiku v Pracovnej skupine OECD vyšších úradníkov pre čestný výkon verejnej správy  (Working Party of Senior Public Integrity Officials),
   
 11. zabezpečuje činnosti súvisiace s prevádzkou antikorupčnej linky.