Pokračujúca spolupráca vo vzdelávaní

02.01.2019

Spolupráca medzi Úradom vlády SR a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR) vo vzdelávaní detí a mládeže v oblasti problematiky prevencie korupcie a boja proti korupcii prebieha od roku 2013.
Na žiadosť ÚV SR vykonal Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, ako organizácia podriadená MŠVVaŠ SR, testovanie vedomostí študentov v oblasti boja proti korupcii.  Do prípravy testovacieho nástroja boli zapojení aj odborníci odboru prevencie korupcie ÚV SR.
Dňa 18.decembra 2018 sa v Austria Trend Hoteli Bratislava konal odborný seminár, na ktorom boli prezentované informácie pripravené na základe analýzy výsledkov testu a štatistického spracovanie dotazníka v rámci úlohy Monitorovanie úrovne finančnej gramotnosti so zameraním na oblasť boja proti podvodom a boja proti korupcii na stredných školách v SR. Na seminári na úvod vystúpili aj odborníci ÚV SR.
Obidve inštitúcie majú záujem ďalej rozvíjať spoluprácu v uvedenej oblasti.