OECD

OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj) vznikla 30. septembra 1961, pričom nahradila pôvodnú Organizáciu pre európsku ekonomickú spoluprácu, ktorá vznikla v roku 1948 v súvislosti s Marshallovým plánom. Je to medzivládna organizácia združujúca 37 najvyspelejších štátov sveta (Austrália, Belgicko, Česká republika, Čile, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Island, Izrael, Írsko, Japonsko, Južná Kórea, Kanada, Kolumbia, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Mexiko, Nemecko, Nový Zéland, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko a USA). Litva a Kolumbia podpísali prístupové dohody do OECD počas zasadnutia ministrov krajín OECD v júni 2018.
 
Činnosť OECD zabezpečuje Sekretariát OECD so sídlom v Paríži. Najvyšším orgánom je Rada, ktorá sa schádza dvakrát mesačne na úrovni veľvyslancov a za predsedníctva generálneho tajomníka (GT) a raz ročne na ministerskej úrovni. Uznesenia a odporúčania Rady sú prijímané na princípe konsenzu všetkých členov. GT OECD je od roku 2006 Angel Gurría pochádzajúci z Mexika. Záujmy SR zastupuje Stála misia SR pri OECD (link – https://www.mzv.sk/web/oecdpariz).
 
Slovensko je členom od 14. decembra 2000. Hlavným cieľom organizácie je podpora dlhodobého udržateľného hospodárskeho rastu, zamestnanosti a zvyšovania životnej úrovne v členských krajinách pri súčasnom zachovaní vnútornej a vonkajšej finančnej rovnováhy, napomáhať aj nečlenským krajinám pri ich hospodárskom rozvoji a prispievať k rastu svetového obchodu. OECD realizuje aj značné monitorovacie a publikačné aktivity. Webstránka OECD: http://www.oecd.org

OECD zohráva dôležitú úlohu aj v oblasti boja proti korupcii a podplácaniu vďaka prijatému Dohovoru o boji proti podplácaniu zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách OECD. Slovenská republika podpísala Dohovor dňa 17. decembra 1997 a slovenský parlament ho schválil dňa 11. februára 1999. Ratifikačné inštrumenty boli uložené v OECD dňa 24. septembra 1999. Prijatím Dohovoru sa SR zaviazala implementovať všetky záväzky vyplývajúce z uvedeného dohovoru a ďalších medzinárodných organizácií v oblasti boja proti korupcii a podplácaniu zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách.

Na základe Dohovoru bola zriadená Pracovná skupina proti podplácaniu zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách na kontrolu implementácie záväzkov z neho vyplývajúcich pre zmluvné strany. Slovenská republika napr. v zmysle odporúčaní uvedenej pracovnej skupiny schválila Zákon o trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb, ktorý vstúpil do platnosti od 1. júla 2016.