Odovzdanie publikácie „Integrity Review“ na podujatí Integrity Fórum 2022

18.03.2022

Dňa 3. marca 2022 sa v účelovom zariadení Bôrik konalo podujatie s názvom „Integrity Fórum 2022“ za účasti predstaviteľov štátnej správy, samosprávy, akademickej obce a neziskových organizácií. V rámci prezentácií bola slávnostne odovzdaná publikácia „Integrity Review“ do rúk zástupcu vedúceho Úradu vlády SR, pána Pavla Kuljovského. Súčasťou programu podujatia bola panelová diskusia, na ktorej sa zúčastnili pán Jeffrey Schlagenhauf, zástupca generálneho tajomníka OECD, pán Pavol Kuljovský, zástupca vedúceho Úradu vlády SR, pán Terje Theodor Nervik, veľvyslanec veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva a pani Ľubica Karvašová, poradkyňa predsedu vlády pre záležitosti EÚ.

„Integrita je nevyhnutnou súčasťou šťastného života každého z nás,“ zdôraznil zástupca vedúceho Úradu vlády SR. Z úvodných slov aj z diskusie bolo cítiť všadeprítomný nádych podpory pre opatrenia zlepšujúce integritu na Slovensku.

Publikácia „Integrity Review“ je strategický dokument mapujúci úroveň integrity na Slovensku. Obsahuje viac ako 40 konkrétnych odporúčaní zameriavajúcich sa na oblasti ako sú zlepšenie ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti, vytvorenie komunikačného plánu opatrení integrity, zapojenie širokej verejnosti do tvorby strategických dokumentov v oblasti prevencie korupcie, posilnenie inštitucionalizácie majetkových priznaní, zavedenie etického kódexu pre politických a vysokých úradníkov, prijatie zákona o lobingu a v neposlednom rade aj vzdelávanie žiakov v oblasti integrity.

Publikácia „Integrity Review“ vznikla v spolupráci Úradu vlády SR s OECD ako súčasť projektu „Zlepšenie integrity verejnej správy v Slovenskej republike.“ Projekt je financovaný prostredníctvom Grantov EHP a Nórskych grantov. Všetkými odporúčaniami sa bude Slovenská republika zaoberať v najbližšom období v rámci prípravy návrhu Protikorupčnej politiky Slovenskej republiky na roky 2024 - 2029. 

Úplné znenie „Integrity Review“ nájdete tu: https://www.oecd.org/gov/ethics/oecd-integrity-review-slovak-republic-slovak-version.pdf.