Odbor

Koncepčnú, metodicko-právnu a riadiacu činnosť v oblasti prevencie korupcie zabezpečuje Úrad vlády SR prostredníctvom odboru prevencie korupcie (OPK). V rámci prevencie korupcie zodpovedá aj za metodické usmerňovanie pri posudzovaní a riadení korupčných rizík. Správu o svojej činnosti a dosiahnutých výsledkoch predkladá predsedovi vlády SR.

OPK je hlavným koordinačným útvarom protikorupčnej prevencie vo vzťahu k verejnej správe na horizontálnej i vertikálnej úrovni. Tento útvar má právne ustanovené svoje právomoci a zodpovednosti. Je ústredným kontaktným pracoviskom v oblasti prevencie korupcie pre všetky orgány a úrovne verejnej správy, vrátane metodického usmerňovania v posudzovaní korupčných rizík.

OPK vo svojej činnosti úzko spolupracuje s orgánmi štátu, ktoré plnia úlohy v protikorupčnej oblasti, a pomáha organizovať a koordinovať spoločné činnosti týchto orgánov so zreteľom na zmenšenie a odstránenie korupčných rizík a zvyšovanie účinnosti protikorupčnej prevencie.
V rámci svojej činnosti prijíma, monitoruje a analyzuje podania, ktoré indikujú korupčné správanie. Takisto spolupracuje na príprave a presadzovaní projektov a opatrení zameraných na minimalizáciu a elimináciu korupcie v oblasti verejnej moci.

Hlavné úlohy v protikorupčnej prevencii:
 
 1. Zmenšovať priestor pre korupciu, odhaľovať a odstraňovať faktory, príležitosti a podmienky priaznivé pre korupciu a korupčné konanie a navrhovať príslušné opatrenia a usmernenia;
   
 2. identifikovať, posudzovať a vyhodnocovať korupčné riziká a navrhovať účinné opatrenia na ich zmenšenie a odstránenie;
   
 3. posudzovať a navrhovať opatrenia na účinné odrádzanie fyzických a právnických osôb od páchania korupcie, korupčného správania a vytvárania podmienok pre korupciu;
   
 4. pomáhať pri zabezpečení účinného a fungujúceho právneho systému predchádzania korupcii;
   
 5. vytvoriť primeraný mechanizmus zavedenia, vykonávania a monitorovania protikorupčnej prevencie, najmä jej účinnosti a efektívnosti;
   
 6. zapájať organizácie verejného a súkromného sektora, ako aj organizácie občianskej spoločnosti do protikorupčnej prevencie;
   
 7. posilňovať a presadzovať kultúru verejnej integrity v orgánoch verejnej správy, dbať na zosúladenie osobných etických hodnôt, zásad a noriem so spoločnými etickými hodnotami a na ich dodržiavanie;
   
 8. podieľať sa na zvyšovaní povedomia o škodlivých účinkoch korupcie a o protikorupčnej prevencii;
   
 9. monitorovať účinnosť praktickej odbornej prípravy (školení, vzdelávania atď.) uskutočňovanej jednotlivými orgánmi verejnej správy.