Odbor prevencie korupcie uskutočnil s OECD workshop o národnej integrite a protikorupčných stratégiách

29.09.2023
Dňa 26. septembra 2023 odbor prevencie korupcie (OPK) Úradu vlády SR v spolupráci s OECD uskutočnil workshop o národnej integrite a protikorupčných stratégiách. Workshop bol súčasťou programu týždennej osobnej návštevy expertiek z OECD v SR, ktorý zorganizoval OPK. Na workshop boli pozvaní všetci protikorupční koordinátori ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

Predmetom workshopu bola príprava, monitorovanie a implementácia národných stratégii v oblasti prevencie korupcie. Cieľom tohto workshopu bola podpora OPK a protikorupčných koordinátorov pri tvorbe novej národnej protikorupčnej stratégie. Na základe práce OECD v rámci odporúčania OECD o verejnej integrite a medzinárodných osvedčených postupov sa workshop zaoberal témami ako napr. sledovanie dôsledného a inkluzívneho procesu navrhovania stratégie, vykonanie dôkladnej analýzy problémov, stanovenie strategických cieľov založených na dôkazoch, vypracovanie primeraných akčných plánov, postupy navrhnutia rámca pre monitorovanie a vyhodnocovanie, či efektívne využitie výsledkov monitorovania a vyhodnocovania.

Workshop viedli pani Laura Völker, politická analytička, Divízia pre integritu verejného sektora, Riaditeľstvo pre správu vecí verejných, OECD a pani Caryn Peiffer, výskumníčka z Univerzity v Bristole.  Workshop bol realizovaný ako súčasť projektu „Zlepšenie integrity verejnej správy / IIPA“, ktorý je spolufinancovaný prostredníctvom Grantov EHP a Nórska.   

Fotogaléria