Od korupcie k integrite

Strategickou odpoveďou na korupciu je verejná integrita. 

Pojem verejná integrita („integrita verejného života“) sa chápe ako dôsledné zosúladenie a dodržiavanie spoločných etických a morálnych hodnôt, zásad a noriem s cieľom zohľadňovať verejný záujem a uprednostňovať ho pred osobnými záujmami vo verejnom sektore. V orgánoch verejnej moci sa zároveň chápe ako čestnosť, poctivosť, nezaujatosť, transparentnosť a dôveryhodnosť pri vykonávaní úradných povinností a zverených právomocí. Je nesporné, že medzi verejnou integritou a korupciou nepriamoúmerný vzťah (viď Odporúčania Rady OECD o verejnej integrite, OECD 26.1.2017).
 
Odporúčania OECD v oblasti verejnej integrity poskytujú tvorcom politík víziu v oblasti verejnej integrity, kde sa ťažisko presúva od politík smerom k systému, sústreďuje sa na správanie, zohľadňuje riziká a kladie dôraz na zveľaďovanie kultúry integrity v celej spoločnosti.
 
OECD v uvedených odporúčaniach navrhuje:
 
 1. na najvyššej politickej a riadiacej úrovni vo verejnom sektore preukázať záväzok posilňovať verejnú integritu a znižovať korupciu;
 2. jasne sformulovať inštitucionálne zodpovednosti v celom verejnom sektore s cieľom posilniť účinnosť systému verejnej integrity;
 3. vypracovať pre verejný sektor strategický prístup, ktorý sa zakladá na faktoch a je zameraný na oslabovanie rizík ohrozujúcich verejnú integritu;
 4. stanoviť vysoké štandardy správania pre verejných činiteľov;
 5. v partnerstve so súkromným sektorom, občianskou spoločnosťou a jednotlivcami rozvíjať kultúru verejnej integrity v celej spoločnosti;
 6. investovať do schopnosti viesť v oblasti integrity a preukazovať tak záväzok verejného sektora zachovávať integritu;
 7. podporovať vytváranie profesionálneho verejného sektora, ktorý je založený na osobnostnom a profesionálnom prínose a oddaný hodnotám služby verejnosti a dobrej správy verejných vecí;
 8. poskytovať verejným činiteľom dostatok informácií, praktickú odbornú prípravu, usmerňovanie a včasné poradenstvo, pokiaľ ide o uplatňovanie štandardov verejnej integrity na pracovisku;
 9. podporovať vo verejnom sektore otvorenú organizačnú kultúru, ktorá umožňuje vnímavo reagovať na obavy o integritu;
 10. na zabezpečenie ochrany integrity v organizáciách verejného sektora uplatňovať vnútorný rámec kontroly a riadenia rizík;
 11. zaviesť mechanizmy presadzovania, ktoré umožňujú náležite reagovať na všetky podozrenia z porušení štandardov verejnej integrity zo strany verejných činiteľov;
 12. posilniť úlohu vonkajšieho dohľadu a kontroly v rámci systému verejnej integrity;
 13. na podporu vyvoditeľnej zodpovednosti a verejného záujmu podnecovať do transparentnosti a do aktívnej účasti zainteresovaných strán vo všetkých štádiách politického cyklu.
 
obal odpr oecd