NCPA

Network of Corruption Prevention Authorities NCPA

V chorvátskom Šibeniku v dňoch 15. a 16. októbra 2018 počas medzinárodnej konferencie o boji s korupciou sa zúčastnené krajiny dohodli na efektívnejšej výmene skúseností medzi členskými krajinami GRECO Rady Európy a na zintenzívnení spolupráce v oblasti prevencie v boji s korupciou medzi relevantnými inštitúciami na národných úrovniach. V závere konferencie 18 zúčastnených krajín (vrátane SR) podpísalo Deklaráciu k vytvoreniu medzinárodnej siete orgánov a inštitúcií zodpovedných za prevenciu korupcie - „Declaration for Network of Corruption Prevention Authorities“, cieľom ktorej je posilniť a zefektívniť spoluprácu a výmenu informácií medzi relevantnými inštitúciami v oblasti boja proti korupcii  na národných úrovniach. Viac o tejto sieti sa dozviete na webovom sídle https://www.coe.int/en/web/corruption/ncpa-network.

Táto sieť má za cieľ: