NAKA


Prezídium Policajného zboru – Národná kriminálna agentúra (NAKA)
NaKA je špecializovaná na boj proti najzávažnejším formám trestnej činnosti, najmä trestnej činnosti páchanej organizovanými skupinami a zločineckými skupinami, korupčnej trestnej činnosti, drogovej kriminalite, finančnej kriminalite (trestné činy proti majetku a trestné činy hospodárske, vrátane trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev).

Pre odhaľovanie a vyšetrovanie všetkých trestných činov korupcie (prijímanie úplatku, podplácanie, nepriama korupcia,  volebná korupcia, športová korupcia) je príslušná národná protikorupčná jednotka patriaca do štruktúry Národnej kriminálnej agentúry - s výnimkou trestných činov korupcie páchaných príslušníkmi Policajného zboru. 
https://www.minv.sk/?urad-inspekcnej-sluzby


Adresa pre poštové zásielky:
Ministerstvo vnútra SR
Prezídium Policajného zboru
národná kriminálna agentúra
Pribinova 2, 812 72 Bratislava

e-mail: naka@minv.sk
 
Kontakty národnej protikorupčnej jednotky:

 
expozitúra Bratislava
Račianska 45, 812 72 Bratislava
Tel.: 09610 56371

 
expozitúra Západ
Osvaldova 1, 949 01 Nitra
Tel.: 096130 6601
expozitúra Stred
Partizánska cesta 106, 974 64 Banská Bystrica
Tel.: 096160 6601

 
expozitúra Východ
Rastislavova 69, 040 01 Košice
Tel.: 09619 66001

http://www.minv.sk/?NAKA