Ministerstvo spravodlivosti (MS SR)

Protikorupčná linka slúži výlučne na nahlasovanie podozrení z korupčného správania sudcov a zamestnancov rezortu justície, t. j. korupcie na okresných a krajských súdov, Špecializovanom trestnom súde, v Centre právnej pomoci, Justičnej akadémii, Inštitúte vzdelávania MS SR, Zbore väzenskej a justičnej stráže a MS SR, ako ústrednom orgáne štátnej správy pre súdy a väzenstvo.
 
Na protikorupčnú linku je možné nahlasovať len podozrenia zo spáchania trestného činu:
  • zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 TZ,
  • prijímania úplatku podľa § 328 – 331 TZ,
  • podplácania podľa § 332 – 335 TZ,
  • nepriamej korupcie podľa § 336 TZ.
 
Svoje podozrenie môžete oznámiť:
  • Telefonicky na číslo +421/2/888 91 816
  • Elektronicky na e-mailovej adrese antikor@justice.sk
Aby bolo možné Váš podnet hodnoverne prešetriť, musí obsahovať aktuálne, konkrétne a overiteľné informácie, ktoré nasvedčujú spáchaniu niektorého z vyššie uvedených trestných činov.
Ministerstvo spravodlivosti sa nebude zoberať neúplnými, nejasnými, nezrozumiteľnými podaniami alebo podaniami/sťažnosťami, ktoré sú namierené proti iným orgánom štátnej správy.
Internetová stránka: https://www.justice.gov.sk/Stranky/Ministerstvo/Kontakty/Protikorupcna-linka.aspx