Medzinárodný deň proti korupcii

09.12.2021
V tento deň v roku 2005 nadobudol účinnosť Dohovor Organizácie Spojených národov proti korupcii, ktorý má univerzálny charakter a komplexne postihuje korupciu.

Korupcia ničí spoločnosť, znižuje sebadôveru národa a potláča talent a kreativitu jednotlivcov. Korupcia kradne peniaze tam, kde sú najpotrebnejšie– rodinám, dôchodcom, čestným podnikateľom. Korupcia predražuje verejné služby, znásobuje cenu stavby diaľnic, lekárskych prístrojov či informačných systémov. Korupcia nás núti vynakladať čoraz viac peňazí na kontrolné systémy, aby sme vedeli odhaliť podvodníkov. Pre korupciu rastie byrokracia, ktorá komplikuje život bežným ľuďom aj podnikateľom. Menej korupcie znamená aj štíhlejší štát bez zbytočnej byrokracie, zjednodušenie podnikania, lepšiu prácu úradov a fungujúce služby.

Prevencia  korupcie umožňuje dosiahnuť pokrok pri plnení týchto cieľov vytváraním účinných pravidiel odhaľovania korupčných rizík, prijímaním nástrojov na ich minimalizáciu a neustálym zlepšovaním možností jej odhaľovania.

V tomto duchu vláda SR pokračuje v napĺňaní Programového vyhlásenia na obdobie rokov 2021-2024, v ktorom sa zaviazala venovať osobitnú pozornosť boju proti korupcii, ktorej je venovaná osobitná rozsiahla kapitola.

Slovensko si zaslúži byť férová a transparentná krajina.
#NoToCorruption #IACD2021

Celé znenie Dohovoru môžete nájsť nahttps://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/434/20060701