Medzinárodná spolupráca

V  medzinárodnej oblasti v roku 2017 odbor prevencie korupcie spolupracoval najmä s OECD pri zabezpečení „Auditu protikorupčných právnych predpisov a mapovaní rizík v týchto právnych predpisoch vzhľadom na integritu“. V tejto oblasti odbor zorganizoval 30. mája 2017 pracovný seminár o ochrane oznamovateľov korupcie a 24. novembra 2017 zástupcovia OECD lektorovali odborný workshop pre zástupcov dotknutých ministerstiev.

Rozvinula sa spolupráca s Medzinárodnou protikorupčnou akadémiou IACA v Laxemburgu. Výsledkom rokovaní bol podpis memoranda o porozumení 22. septembra 2017, na základe ktorého došlo k zintenzívneniu spolupráce počas nasledujúceho 3-ročné obdobia. Prvým spoločným projektom bol odborný seminár pre 18. vysokoškolských študentov v Rakúsku.

Pracovníci odboru sa zúčastnili obhajoby hodnotiacej správy OECD v Pracovnej skupine pre boj proti podplácaniu zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách (WGB) v Paríži, zúčastnili sa rokovaní v Pracovnej skupine OSN  pre  prevenciu  korupcie (UNCAC),  zastupovali Úrad vlády SR na implementačnom stretnutí ekonomicko-environmentálnej dimenzie medzinárodnej Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).

Odbor prevencie korupcie je tiež súčasťou Medzinárodnej siete orgánov a inštitúcií pre prevenciu korupcie (tzv. „Sibenik Network – v súčasnosti NCPA – Network of Corruption Prevention Authorities).

Na pôde Úradu vlády SR prijali ukrajinskú delegáciu v rámci programu Civil Servants Mobility Programme, za účelom výmeny informácií z oblasti boja proti korupcii na Slovensku a na Ukrajine.