Integrity Fórum 2024

15.03.2024
Odbor prevencie korupcie Úradu vlády SR v spolupráci s oddelením OECD pre integritu verejného sektora zorganizoval 12. marca 2024 konferenciu INTEGRITY FÓRUM 2024, ktorá sa konala v priestoroch účelového zariadenia Úradu vlády SR, Hotel Bôrik v Bratislave. Podujatie predstavovalo úspešné vyvrcholenie projektu Zlepšenie integrity verejnej správy v Slovenskej republike / IIPA medzi Úradom vlády SR a OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj), ktorý bol financovaný z Grantov EHP a Nórskych grantov.

Konferenciu otvoril predseda vlády SR Robert Fico, ktorý v úvodnom príhovore privítal účastníkov a vyzval ich, aby sa na konferencii zaoberali konkrétnymi návrhmi v oblasti integrity a prevencie korupcie. Zároveň poďakoval za spoluprácu  OECD, ktoré zastupovala pani Elsa Pilichowski, riaditeľka Riaditeľstva pre správu veci verejných a za poskytnutie finančného príspevku Nórskeho kráľovstva mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyni Nórskeho kráľovstva v SR J.E. Susan Eckey.

Po otvorení konferencia pokračovala prezentáciou samotného projektu, ktorá priblížila výstupy a ciele projektu, a odporúčania z publikácie Hodnotenie integrity SR zo strany OECD.

Následne pokračovala panelová diskusia na tému „Najúčinnejšie opatrenia v oblasti prevencie korupcie a integrity“, do ktorej svojimi vecnými a odbornými názormi prispeli profesor Právnickej fakulty UK v Bratislave, Tomáš Strémy, štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti SR, JUDr. Katarína Roskoványi a Elsa Pilichowski, OECD spolu s riaditeľom odboru prevencie korupcie Úradu vlády SR, Mgr. Marcelom Verešom.
Na záver konferencie vystúpila pani Laura Völker z OECD, ktorá vyhodnotila dosiahnutý pokrok v oblasti integrity a prevencie korupcie v SR a uviedla  možností ďalšieho posilnenia a pestovania kultúry integrity a prevencie korupcie. Uvedené výstupy budú zverejnené v Následnej správe o pokroku (Follow-up Progress Report).
Záznam z podujatia môžete nájsť na FB stránke Úradu vlády SR.
 

Fotogaléria