Integrity Fórum 2022

16.02.2022
Dňa 3. marca 2022 sa v priestoroch hotela Bôrik v Bratislave uskutoční podujatie s názvom „Integrity Fórum 2022“. Podujatie je organizované Úradom vlády SR a Oddelením OECD pre integritu verejného sektora ako súčasť projektu „Zlepšenie integrity verejnej správy v Slovenskej republike“ financovaného prostredníctvom Grantov EHP a Nórskych grantov.

Projekt je zameraný na zlepšenie systému integrity verejnej správy v Slovenskej republike. Jeho účelom je preskúmanie systému verejnej integrity vo verejnej správe v SR, vytvorenie dôkazného základu pre vypracovanie účinných opatrení na posilnenie verejnej integrity (etického vykonávania verejnej správy) a na zníženie miery korupcie na Slovensku. Cieľom je využiť medzinárodné skúsenosti a know-how, ako aj poznatky z dobrej praxe pri presadzovaní a posilňovaní verejnej integrity a prevencii korupcie.

Integrity Fórum 2022 je zamerané na dva dôležité aspekty, a to odovzdanie publikácie „Integrity Review“ vedúcemu Úradu vlády SR, ktorá obsahuje odporúčania OECD na zlepšenie integrity v Slovenskej republike a poskytnutie priestoru na panelovú diskusiu so zapojením predstaviteľov OECD, Úradu vlády SR, veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva, ako aj zboru poradcov predsedu vlády SR. V rámci diskusie sa bude hovoriť o integrite a potrebe posilnenia integrity v rámci štátnej či verejnej služby, ale tiež vo verejnom živote na Slovensku spolu s príkladmi dobrej praxe zo zahraničia, ako aj nástrah pri implementácii integrity.
Medzi pozvanými hosťami nebudú chýbať ústavní činitelia, vyšší štátni funkcionári, predsedovia samosprávnych krajov a primátori miest, členovia mimovládnych organizácií a občianskej spoločnosti, vedenie niektorých slovenských univerzít, ako aj členovia školstva a vedy na Slovensku.

Podujatie sa bude vysielať online prostredníctvom FB stránky Úradu vlády SR. Začiatok oficiálneho programu bude od 10:00 hod., kedy vystúpia s úvodnými príhovormi vedúci Úradu vlády SR, pán Július Jakab, zástupca generálneho tajomníka OECD, pán Jeffrey Schlagenhauf a veľvyslanec veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva, pán Terje Theodor Nervik. Následne bude podujatie pokračovať odovzdaním publikácie „Integrity Review“ a tlačovou konferenciou. Od 11:30 hod. sa začne panelová diskusia na tému Súčasný stav verejnej integrity v Slovenskej republike, ktorú bude moderovať pán Maroš Paulini a hosťami budú pán Jeffrey Schlagenhauf, zástupca generálneho tajomníka OECD, pán Július Jakab, vedúci Úradu vlády SR, pán Terje Theodor Nervik, veľvyslanec veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva a pani Ľubica Karvašová, poradkyňa predsedu vlády pre záležitosti EÚ.