II. zasadnutie Rady protikorupčných koordinátorov

02.10.2023
Dňa 27. septembra 2023 sa uskutočnilo druhé zasadnutie Rady protikorupčných koordinátorov (rada).

Jedným z hlavných bodov programu bola diskusia k východiskám pre vytvorenie novej Národnej protikorupčnej stratégie (stratégia), ktorej návrh pripravil odbor prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky (OPK). Obsahom stratégie bolo predstavenie jej časového a procesného harmonogramu a návrh štruktúry. Súčasťou návrhu bol aj návrh protikorupčných opatrení. Keďže OPK má záujem do diskusie zapojiť čo najširšie spektrum subjektov, zasadnutia sa zúčastnili okrem protikorupčných koordinátorov aj prizvaní hostia z Úradu na ochranu oznamovateľov, Rady pre štátnu službu, akademickej obce, občianskej spoločnosti, samosprávy a podnikateľského prostredia. V rámci diskusie zazneli podnetné návrhy a pripomienky od účastníkov zasadnutia rady, ktoré bude OPK ďalej reflektovať pri tvorbe stratégie.

Zasadnutia sa zúčastnili aj hostia z  OECD, ktorí boli na týždennej osobnej návšteve v Slovenskej republike.

Fotogaléria